A- A A+
th Thai zh-CN Chinese (Simplified) en English

จังหวัดกาฬสินธุ์จัดโครงการ พม.ห่วงใย ดูแลทุกข์สุข ปั่นปันน้ำใจให้ผู้ด้อยโอกาสเฉลิมพระเกียรติ

   วันที่ 8 มกราคม 2563 นายชัยธวัธ เนียมศิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ เป็นประธานเปิดโครงการ พม. ห่วงใย ดูแลทุกข์สุข ปั่นปันน้ำใจให้ผู้ด้อยโอกาสเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ซึ่งสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดกาฬสินธุ์ร่วมกับภาคีเครือข่ายจัดขึ้นที่หอประชุม 80 พรรษา ด้านหน้าศาลากลางหลังเก่า อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์ เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก และส่งเสริมการออกกำลังกายด้วยการปั่นจักรยานให้ประชาชนมีสุขภาพร่างกายสมบูรณ์แข็งแรง

   ดังนั้น กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จึงสนองพระราโชบายที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงให้ความสำคัญ ด้วยการจัด โครงการ พม. ห่วงใย ดูแลทุกข์สุข ปั่นปันน้ำใจให้ผู้ด้อยโอกาส และเพื่อเยี่ยมเยียน ให้กำลังใจ และให้ความช่วยเหลือแก่ผู้ด้อยโอกาสและครอบครัว เพื่อสร้างความสุขให้ประชาชนมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น เป็นการสร้างความสามัคคีให้กับชุมชนและท้องถิ่น โดยบูรณาการความร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐและทุกภาคส่วน ในการเยี่ยมเยียนผู้ด้อยโอกาส ผู้พิการ และผู้สูงอายุ
   การจัดกิจกรรมยังประกอบด้วย การปั่นจักรยานเพื่อเยี่ยมเยียนผู้ด้อยโอกาสในพื้นที่ โดยผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ปั่นจักรยานนำ ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ หน่วยงานในจังหวัดกาฬสินธุ์ อาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (อพม) โดยได้รับการสนับสนุนเครื่องอุปโภคบริโภค จากเหล่ากาชาดจังหวัดกาฬสินธุ์ เพื่อนำไปมอบปันน้ำใจให้แก่ผู้ด้อยโอกาสในเขตเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ จำนวน 10 ราย อีกด้วย

ที่มา สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดกาฬสินธุ์

พิมพ์ อีเมล