A- A A+
th Thai zh-CN Chinese (Simplified) en English

จังหวัดกาฬสินธุ์ จัดงานวันคนพิการสากล ปี 2562 ส่งเสริมการมีส่วนร่วมและความเป็นผู้นำของคนพิการ ให้มีโอกาสแสดงศักยภาพ เกิดการยอมรับคนพิการในฐานะทรัพยากรมนุษย์ที่มีคุณค่าของสังคม

   วันที่ 7 มกราคม 2563 คนพิการ ทุกประเภทในจังหวัดกาฬสินธุ์ กว่า 700 คน ร่วมงานวันคนพิการสากลประจำปี 2562 ที่จังหวัดกาฬสินธุ์ โดยสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ร่วมกับภาคีเครือข่ายคนพิการในจังหวัดกาฬสินธุ์จัดขึ้น เพื่อให้คนพิการได้มีส่วนร่วมในกิจกรรมทางสังคม มีโอกาสได้แสดงศักยภาพให้สังคมประจักษ์ ทำให้สังคมเกิดเจตคติเชิงสร้างสรรค์ต่อคนพิการและความพิการ ให้การยอมรับคนพิการในฐานะที่เป็นทรัพยากรที่มีคุณค่าของสังคม ภายใต้แนวทาง "การมีส่วนร่วมเสริมความเป็นผู้นำคนพิการสู่เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน ค.ศ 2030" โดยมีนายชัยธวัช เนียมศิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ เป็นประธาน

    นางอุบลทิพย์ เพชรชู พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดกาฬสินธุ์ กล่าวว่า วันที่ 3 ธันวาคมของทุกปี องค์การสหประชาชาติได้กำหนดให้เป็นวันคนพิการสากล ซึ่งการจัดงานปีนี้จะให้ความสำคัญกับการส่งเสริมคนพิการในด้านการพัฒนาอย่างทั่วถึง เป็นธรรมและยั่งยืน โดยมีเป้าหมายคือ "เราจะไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง " โดยจังหวัดกาฬสินธุ์มีคนพิการที่ได้ออกบัตรประจำตัวคนพิการ จำนวน 36,562 คน กิจกรรมในวันนี้ ประกอบด้วยการจัดเวทีเสวนาหัวข้อ แนวคิดหลักในการประกอบอาชีพเพื่อความมั่นคงยั่งยืนจากการกู้เงินกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการสู่เส้นทางคนพิการต้นแบบ การมอบโล่ประกาศเกียรติคุณแก่คนพิการต้นแบบ บุคคลดีเด่นที่ให้การสนับสนุนคนพิการ และบุคคลที่ประสบความสำเร็จจากการกู้ยืมเงินกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ การแสดงนิทรรศการผลงานจากคนพิการ ครอบครัวผู้ดูแลคนพิการ องค์กรด้านคนพิการและสถาบันการศึกษา

ที่มา สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดกาฬสินธุ์

พิมพ์ อีเมล