A- A A+
th Thai zh-CN Chinese (Simplified) en English

สรุปผลการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ช่วงเทศกาลปีใหม่ 2563 มีสถิติผู้บาดเจ็บและเสียชีวิตลดลงเมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา

วันที่ 3 มกราคม 2563 นายชัยธวัช เนียมศิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ 2563 และแถลงข่าวเพื่อสรุปข้อมูลปิดศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ 2563 จังหวัดกาฬสินธุ์ ณ ห้องฟ้าแดดสงยาง ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดกาฬสินธุ์ โดยจังหวัดกาฬสินธุ์ มีสถิติผู้ได้รับบาดเจ็บและเสียชีวิตสะสมตั้งแต่วันที่ 27 ธันวาคม 2562 - 2 มกราคม 2563 บาดเจ็บ จำนวน 6 ราย เสียชีวิต 5 ราย โดยสาเหตุการเกิดอุบัติเหตุ เกิดจากการเมาสุรา คิดเป็นร้อยละ 80 รองลงมาคือขับรถตัดหน้ากระชั้นชิด คิดเป็นร้อยละ 20 ยานพาหนะ ที่เกิดอุบัติเหตุสูงสุด คือ จักรยานยนต์ ร้อยละ 80 รองลงมาคือรถเก๋งและรถกระบะ ร้อยละ 10 เมื่อเปรียบเทียบกับปีที่ผ่านมา พบว่าจำนวนผู้บาดเจ็บและเสียชีวิตลง ร้อยละ 83.78 และ 16.67 ตามลำดับ ส่วนผลการเรียกตรวจยานพาหนะ ตามมาตรการ "10 รสขม" จำนวน 302,290 คัน มีจำนวนผู้ถูกดำเนินคดีรวม 28,980 ราย

พิมพ์ อีเมล