A- A A+
th Thai zh-CN Chinese (Simplified) en English

ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ ห่วงใยผู้ใช้รถใช้ถนนที่เดินทางช่วงปีใหม่ ย้ำด่านชุมชนกวดขัน พฤติกรรมเสี่ยง เมาแล้วขับ อย่างเคร่งครัด

    วันนี้ (31 ธ.ค. 62) ในการประชุมคณะกรรมการศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ 2563 ซึ่งมีนายชัยธวัช เนียมศิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ เป็นประธานการประชุม พร้อมประชุมทางไกลผ่านระบบวิดีโอคอนเฟอร์เร้นซ์กับทั้ง 18 อำเภอ โดยเน้นย้ำจุดตรวจ ด่านชุมชน กวดขันการบังคับใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัดจริงจังและต่อเนื่อง อีกทั้งรณรงค์สร้างจิตสำนึก ให้ความสำคัญกับพฤติกรรมเสี่ยง ดื่มแล้วขับ ขับรถเร็ว ไม่สวมหมวกนิรภัย ไม่คาดเข็มขัดนิรภัยและไม่มีใบอนุญาตขับขี่

    วันนี้ (31 ธ.ค. 62) ในการประชุมคณะกรรมการศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ 2563 ซึ่งมีนายชัยธวัช เนียมศิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ เป็นประธานการประชุม พร้อมประชุมทางไกลผ่านระบบวิดีโอคอนเฟอร์เร้นซ์กับทั้ง 18 อำเภอ โดยเน้นย้ำจุดตรวจ ด่านชุมชน กวดขันการบังคับใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัดจริงจังและต่อเนื่อง อีกทั้งรณรงค์สร้างจิตสำนึก ให้ความสำคัญกับพฤติกรรมเสี่ยง ดื่มแล้วขับ ขับรถเร็ว ไม่สวมหมวกนิรภัย ไม่คาดเข็มขัดนิรภัยและไม่มีใบอนุญาตขับขี่
    ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ กล่าวว่า เข้าสู่วันที่ 4 ของการรณรงค์แล้ว เพื่อเป็นการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ได้ขอให้ด่านชุมชนเข้มงวดและเฝ้าระวังพฤติกรรมเสี่ยงเมาแล้วขับโดยเคร่งครัด ขอให้เจ้าหน้าที่ตำรวจทั้งในจุดตรวจหลักและชุดเคลื่อนที่เร็วบังคับใช้กฎหมาย ตรวจวัดระดับแอลกอฮอล์เมาแล้วขับจับ ปรับ ยึดรถทันที พร้อมฝากกำนันผู้ใหญ่บ้าน ประชาสัมพันธ์ผ่านหอกระจายข่าว ป้องปรามลูกบ้านหากเมา เพลีย ต้องไม่นำยวดยานพาหนะออกมาขับขี่ ซึ่งทำให้เสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุและการสูญเสียได้ ทั้งนี้ สะสม 4 วัน (วันที่ 27 - 30 ธ.ค. 62 ) จังหวัดกาฬสินธุ์ เรียกตรวจรถรวม 169,772 คัน ดำเนินคดี 17,523 คน

พิมพ์ อีเมล