A- A A+
th Thai zh-CN Chinese (Simplified) en English ja Japanese lo Lao

จิตอาสาพระราชทานจังหวัดกาฬสินธุ์ ร่วมกันปรับภูมิทัศน์ ทำความสะอาดถนนเฉลิมพระเกียรติ น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในวันสมเด็จพระเจ้าตากสิน

      วันที่ 28 ธันวาคม 2562 ที่บริเวณถนนเลี่ยงเมือง ทางหลวงหมายเลข 12 ซึ่งเป็นเส้นทางถนนเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดกาฬสินธุ์ นายชัยธวัช เนียมศิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ ในฐานะผู้อำนวยการศูนย์จิตอาสาพระราชทานจังหวัดกาฬสินธุ์ นำจิตอาสาพระราชทานจังหวัดกาฬสินธุ์ ร่วมกันแสดงพลัง ทำความดี ด้วยหัวใจ เพื่อชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ด้วยการปรับสภาพภูมิทัศน์ ตัดแต่งกิ่งไม้ ตัดหญ้า ทำความสะอาดถนนเฉลิมพระเกียรติ ซึ่งเป็นเส้นทางที่ใช้ในการสัญจรไปมา เพื่อให้เกิดความเป็นระเบียบสวยงาม น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช 

      วันที่ 28 ธันวาคม 2562 ที่บริเวณถนนเลี่ยงเมือง ทางหลวงหมายเลข 12 ซึ่งเป็นเส้นทางถนนเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดกาฬสินธุ์ นายชัยธวัช เนียมศิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ ในฐานะผู้อำนวยการศูนย์จิตอาสาพระราชทานจังหวัดกาฬสินธุ์ นำจิตอาสาพระราชทานจังหวัดกาฬสินธุ์ ร่วมกันแสดงพลัง ทำความดี ด้วยหัวใจ เพื่อชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ด้วยการปรับสภาพภูมิทัศน์ ตัดแต่งกิ่งไม้ ตัดหญ้า ทำความสะอาดถนนเฉลิมพระเกียรติ ซึ่งเป็นเส้นทางที่ใช้ในการสัญจรไปมา เพื่อให้เกิดความเป็นระเบียบสวยงาม น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช
      ทั้งนี้ คณะรัฐมนตรีได้ประกาศให้วันที่ 28 ธันวาคมของทุกปี เป็นวันสมเด็จพระเจ้าตากสิน ซึ่งเป็นวันที่พระองค์ทรงปราบดาภิเษกเป็นพระมหากษัตริย์ และถวายพระราชสมัญญานามว่า "สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช" เพื่อยกย่องพระองค์เป็นวีรบุรุษผู้ยิ่งใหญ่ของชาติไทย ผู้กอบกู้เอกราชให้ชาติไทย และได้สร้างอนุสาวรีย์พระบรมรูปทรงเครื่องขัตติยาภรณ์ ประทับเหนืออัศวราชพาหนะ พระหัตถ์ขวาทรงพระแสงดาบ ประดิษฐานบนแท่งคอนกรีตเสริมเหล็ก ณ บริเวณวงเวียนใหญ่ ฝั่งธนบุรี

พิมพ์ อีเมล