A- A A+
th Thai zh-CN Chinese (Simplified) en English

จังหวัดกาฬสินธุ์ นำโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ออกให้บริการเกษตรกร ในการแก้ไขปัญหาผลิตทางการเกษตร โดยมีเกษตรกรในพื้นที่อำเภอยางตลาดไปใช้บริการจำนวนมาก

   วันที่ 27 ธันวาคม 2562 นายชัยธวัธ เนียมศิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ เป็นประธานเปิดโครงการคลินิกเกษตรกรเคลื่อนที่ ซึ่งจัดขึ้นที่ลานอเนกประสงค์บ้านโนนสูง หมู่ที่ 8 ตำบลโนนสูง อำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์ เพื่อให้บริการแก่เกษตรกร ในการแก้ไขปัญหาความต้องการของเกษตรกร ซึ่งเป็นการบรูณาการความร่วมมือกันระหว่างหน่วยงานวิชาการ หน่วยงานส่งเสริมการเกษตร และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อพัฒนาฟื้นฟูเกษตรกร ให้สามารถทำการผลิตทางการเกษตรได้อย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน

    วันที่ 27 ธันวาคม 2562 นายชัยธวัธ เนียมศิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ เป็นประธานเปิดโครงการคลินิกเกษตรกรเคลื่อนที่ ซึ่งจัดขึ้นที่ลานอเนกประสงค์บ้านโนนสูง หมู่ที่ 8 ตำบลโนนสูง อำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์ เพื่อให้บริการแก่เกษตรกร ในการแก้ไขปัญหาความต้องการของเกษตรกร ซึ่งเป็นการบรูณาการความร่วมมือกันระหว่างหน่วยงานวิชาการ หน่วยงานส่งเสริมการเกษตร และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อพัฒนาฟื้นฟูเกษตรกร ให้สามารถทำการผลิตทางการเกษตรได้อย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน
     กิจกรรมในงานประกอบด้วย การให้บริการคลินิกต่างๆ ได้แก่ คลินิกพืช คลินิกข้าว คลินิกดิน คลินิกชลประทาน คลินิกสหกรณ์ คลินิกประมง เป็นต้น กิจกรรมการจำหน่ายผลผลิตทางการเกษตร พืชผักปลอดสารพิษ รวมทั้งสินค้า OTOP เป็นต้น โดยมีเกษตรกรในพื้นที่ตำบลโนนสูง และอำเภอใกล้เคียงอำเภอยางตลาดใช้บริการเป็นจำนวนมาก

ที่มา สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดกาฬสินธุ์

พิมพ์ อีเมล