A- A A+
th Thai zh-CN Chinese (Simplified) en English

จังหวัดกาฬสินธุ์จัดอบรมอาสาสมัครแรงงานต่อต้านยาเสพติดและเสริมสร้างศักยภาพเครือข่ายอาสาสมัครแรงงาน

    วันที่ 26 ธันวาคม 2562 ที่ห้องประชุมโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลำปาว ได้มีการจัดอบรมอาสาสมัครแรงงานด้านภัยยาเสพติดและเพิ่มศักยภาพอาสาสมัครแรงงานขับเคลื่อนภารกิจกระทรวงแรงงาน โดยมี ดร.จักษ์ พันธ์ชูเพชร ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เป็นประธาน และมีผู้เข้ารับการอบรม จำนวน 135 คน

  วันที่ 26 ธันวาคม 2562 ที่ห้องประชุมโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลำปาว ได้มีการจัดอบรมอาสาสมัครแรงงานด้านภัยยาเสพติดและเพิ่มศักยภาพอาสาสมัครแรงงานขับเคลื่อนภารกิจกระทรวงแรงงาน โดยมี ดร.จักษ์ พันธ์ชูเพชร ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เป็นประธาน และมีผู้เข้ารับการอบรม จำนวน 135 คน
    นายสุชาติ วิชชาวุธ แรงงานจังหวัดกาฬสินธุ์ ได้กล่าวว่า การจัดอบรมในครั้งนี้ก็เพื่อเพิ่มความรู้ด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดให้กับอาสาสมัครแรงงานเพื่อร่วมรณรงค์ประชาสัมพันธ์ และสร้างทัศนคติทีดีในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ร่วมกับสถานประกอบการที่มีลูกจ้างต่ำกว่า 10 คนซึ่งในจังหวัดกาฬสินธุ์มีจำนวน 2,542 แห่งคิดเป็นร้อยละ 85.13 ของสถานประกอบการทั้งหมด นอกจากนั้น ยังเป็นการพัฒนาความรู้เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมทำหน้าที่ประชาสัมพันธ์ภารกิจต่างๆของกระทรวงแรงงานได้แก่ การพัฒนาฝีมือแรงงาน การจัดหางาน การคุ้มครองแรงงาน การประกันสังคม และข้อมูลข่าวสารด้านแรงงานให้ประชาชนในพื้นที่ได้รับทราบ
     ดร.จักษ์ พันธ์ชูเพชร กล่าวถึง ภารกิจของกระทรวงแรงงานที่อาสาสมัครแรงงานต้องร่วมกันสร้างความเข้าใจคือการไปทำงานต่างประเทศที่ผิดกฎหมายโดยเฉพาะประเทศเกาหลี ที่เรียกว่าแรงงานผีน้อยซึ่งมีจำนวนมากที่ถูกจับกุม ผลักดันส่งกับประเทศหรือหากได้ทำงานก็อยู่แบบหลบๆซ่อนๆไม่ได้รับการคุ้มครองจากกฎหมายแรงงานจึงอยากให้อาสาสมัครแรงงานได้สร้างความเข้าใจให้กับประชาชน และขอให้แนะนำกับประชาชนว่าหากอยากไปทำงานในต่างประเทศก็ต้องทำตามขั้นตอนของกฎหมายเพื่อให้ได้รับการคุ้มครองตามกฎหมายแรงงาน

ที่มา สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดกาฬสินธุ์

พิมพ์ อีเมล