A- A A+
th Thai zh-CN Chinese (Simplified) en English ja Japanese lo Lao

จังหวัดกาฬสินธุ์ จัดกิจกรรมรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ 2563 เน้นให้ทุกภาคส่วนร่วมขับเคลื่อนการดำเนินงานอย่างจริงจังและต่อเนื่อง ภายใต้หัวข้อหลักในการณรงค์ ขับรถมีน้ำใจ รักษาวินัยจราจร

  (25 ธค 2562 ) นายชัยธวัช เนียมศิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ เป็นประธานเปิดงานวันป้องกันอุบัติภัยแห่งชาติ ประจำปี 2562 เปิดศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ 2563 และเปิดกิจกรรมรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ 2563 ซึ่งสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดกาฬสินธุ์ เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมกันจัดขึ้นที่สนามหน้าศาลากลางจังหวัดกาฬสินธุ์ (หลังเก่า) โดยมีข้าราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ทหาร ตำรวจ อปพร. นักเรียน นักศึกษา มูลนิธิ สมาคม ประชาชน และภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วนจำนวนมากเข้าร่วมกิจกรรมและร่วมขบวนรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ 2563

   (25 ธค 2562 ) นายชัยธวัช เนียมศิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ เป็นประธานเปิดงานวันป้องกันอุบัติภัยแห่งชาติ ประจำปี 2562 เปิดศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ 2563 และเปิดกิจกรรมรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ 2563 ซึ่งสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดกาฬสินธุ์ เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมกันจัดขึ้นที่สนามหน้าศาลากลางจังหวัดกาฬสินธุ์ (หลังเก่า) โดยมีข้าราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ทหาร ตำรวจ อปพร. นักเรียน นักศึกษา มูลนิธิ สมาคม ประชาชน และภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วนจำนวนมากเข้าร่วมกิจกรรมและร่วมขบวนรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ 2563
   ทั้งนี้เพื่อให้ทุกภาคส่วนร่วมกันขับเคลื่อนการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาลในการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุทางถนนอย่างจริงจังและต่อเนื่องภายใต้หัวข้อหลักในการณรงค์ ขับรถมีน้ำใจ รักษาวินัยจราจร โดยบูรณาการร่วมกันทุกภาคส่วนทั้งภาครัฐเอกชนและภาคประชาชนใช้กลไกประชารัฐเป็นแนวทางดำเนินงานในระดับพื้นที่และมุ่งเน้นมาตรการเชิงรุกภายใต้ คอนเซ็ป ด่านครอบครัว รั้วชุมชน ถนนปลอดภัย โดยให้ภาคประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมและตระหนักถึงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนมากยิ่งขึ้น
   นายชัยธวัช เนียมศิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ กล่าวว่า จังหวัดกาฬสินธุ์จะดำเนินการรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ 2563 อย่างเข้มข้นตามมาตรการเชิงรุกภายใต้คอนเซ็ป ด่านครอบครัว รั้วชุมชน ถนนปลอดภัย ในระหว่างวันที่ 27 ธันวาคม 2562 – 2 มกราคม 2563 โดยมีเป้าหมายในการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน คือ ลดการเสียชีวิต ลดการบาดเจ็บ ลดจำนวนครั้งการเกิดอุบัติเหตุจราจรทางบกเมื่อเทียบกับช่วงเทศกาลปีใหม่ 2562

ที่มา สำนักงานประชาสัมพันะ์จังหวัดกาฬสินธุ์

พิมพ์ อีเมล