A- A A+
th Thai zh-CN Chinese (Simplified) en English ja Japanese lo Lao

จังหวัดกาฬสินธุ์ จัดสัมมนายุติความรุนแรงต่อเด็ก สตรี และบุคคลในครอบครัว Safety Home …Safety Society "บ้านปลอดภัย สังคมไร้ความรุนแรง”

    (23 ธค 2562) นายชัยธวัช เนียมศิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์เป็นประธานเปิดการสัมมนายุติความรุนแรงต่อเด็ก สตรี และบุคคลในครอบครัว Safety Home …Safety Society "บ้านปลอดภัย สังคมไร้ความรุนแรง” ซึ่งสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดกาฬสินธุ์ จัดขึ้นที่หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์ เพื่อสร้างกระแสสังคมให้ตระหนักต่อประเด็นปัญหาความรุนแรงที่มีสาเหตุปัจจัยอันดับต้นๆมาจากอบายมุข และเพื่อกระตุ้นให้ภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วนเห็นความสำคัญและมีส่วนร่วมในการเฝ้าระวัง ป้องกันให้สมาชิกในครอบครัวรู้เท่าทันอบายมุขที่เข้ามาสู่ครอบครัวในหลากหลายรูปแบบและหลายช่องทาง ทำให้บ้านปลอดจากอบายมุข ลดการทะเลาะเบาะแว้งในครอบครัว สมาชิกในครอบครัวไม่กระทำความรุนแรงต่อกันทั้งทางร่างกาย วาจา และจิตใจ

    (23 ธค 2562) นายชัยธวัช เนียมศิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์เป็นประธานเปิดการสัมมนายุติความรุนแรงต่อเด็ก สตรี และบุคคลในครอบครัว Safety Home …Safety Society "บ้านปลอดภัย สังคมไร้ความรุนแรง” ซึ่งสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดกาฬสินธุ์ จัดขึ้นที่หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์ เพื่อสร้างกระแสสังคมให้ตระหนักต่อประเด็นปัญหาความรุนแรงที่มีสาเหตุปัจจัยอันดับต้นๆมาจากอบายมุข และเพื่อกระตุ้นให้ภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วนเห็นความสำคัญและมีส่วนร่วมในการเฝ้าระวัง ป้องกันให้สมาชิกในครอบครัวรู้เท่าทันอบายมุขที่เข้ามาสู่ครอบครัวในหลากหลายรูปแบบและหลายช่องทาง ทำให้บ้านปลอดจากอบายมุข ลดการทะเลาะเบาะแว้งในครอบครัว สมาชิกในครอบครัวไม่กระทำความรุนแรงต่อกันทั้งทางร่างกาย วาจา และจิตใจ
    นางอุบลทิพย์ เพชรชู พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดกาฬสินธุ์ กล่าวว่า การสัมมนาจะเน้นการบรรยาย ความรู้ พ.ร.บ.คุ้มครองผู้ถูกกระทำด้วยความรุนแรงในครอบครัว พ.ศ.2550 และพระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาและคุ้มครองสถาบันครอบครัว พ.ศ.2562 โดยมีผู้เข้าร่วมสัมมนาประกอบด้วย ศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชน ภาคีเครือข่ายบุคลากรภาครัฐ ภาคเอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และผู้แทนครอบครัว

ที่มา สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดกาฬสินธุ์

พิมพ์ อีเมล