A- A A+
th Thai zh-CN Chinese (Simplified) en English ja Japanese lo Lao

    จังหวัดกาฬสินธุ์ประชุมระดมความคิดเห็นของภาคส่วนต่างๆ ต่อแผนพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัด ปี พ.ศ. 2561-2565 (ทบทวน ปี 2564) และแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

    วันที่ 24 ธันวาคม 2562 เวลา 09.30 น. นายชัยธวัช เนียมศิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ มอบหมายให้ นายคณิต คงช่วย หัวหน้าสำนักงานจังหวัดกาฬสินธุ์ เป็นประธานการประชุมระดมความคิดเห็นของภาคส่วนต่างๆ ต่อแผนพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัด ปี พ.ศ. 2561-2565 (ทบทวน ปี 2564) และแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 โดยมีนายชวมินทร์ ตรีเนตร ผอ.กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลฯ สำนักงานจังหวัดกาฬสินธุ์ กล่าวรายงาน พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้แทนภาคเอกชน ภาคประชาสังคม และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมจำนวน 240 คน เพื่อให้ข้อคิดเห็น เสนอแนะต่อ แผนปฏิบัติราชการ แผนงานโครงการ ให้เกิดผลสัมฤทธิ์ และประชาชนได้รับประโยชน์สูงสุดต่อไป ทั้งนี้ได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.ชาญชัย จารุภาชณ์ ที่ปรึกษาด้านยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดกาฬสินธุ์ มาเป็นวิทยากรผู้ดำเนินรายการ

    วันที่ 24 ธันวาคม 2562 เวลา 09.30 น. นายชัยธวัช เนียมศิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ มอบหมายให้ นายคณิต คงช่วย หัวหน้าสำนักงานจังหวัดกาฬสินธุ์ เป็นประธานการประชุมระดมความคิดเห็นของภาคส่วนต่างๆ ต่อแผนพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัด ปี พ.ศ. 2561-2565 (ทบทวน ปี 2564) และแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 โดยมีนายชวมินทร์ ตรีเนตร ผอ.กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลฯ สำนักงานจังหวัดกาฬสินธุ์ กล่าวรายงาน พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้แทนภาคเอกชน ภาคประชาสังคม และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมจำนวน 240 คน เพื่อให้ข้อคิดเห็น เสนอแนะต่อ แผนปฏิบัติราชการ แผนงานโครงการ ให้เกิดผลสัมฤทธิ์ และประชาชนได้รับประโยชน์สูงสุดต่อไป ทั้งนี้ได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.ชาญชัย จารุภาชณ์ ที่ปรึกษาด้านยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดกาฬสินธุ์ มาเป็นวิทยากรผู้ดำเนินรายการ

 

พิมพ์ อีเมล