A- A A+
th Thai zh-CN Chinese (Simplified) en English ja Japanese lo Lao
 
คณะอนุกรรมการ กปช.กาฬสินธุ์ ร่วมประชุมสื่อสาร 11 ประเด็นสำคัญ และ 7 เรื่องเพิ่มเติม ระดับจังหวัด สอดคล้องยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี
 
    (18 ธ.ค. 2562) ในการประชุมคณะอนุกรรมการประชาสัมพันธ์แห่งชาติระดับจังหวัดกาฬสินธุ์ (กปช.) ครั้งที่ 1/2563 ซึ่งนายชัยธวัช เนียมศิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ มอบหมายให้ นางสาวชนกพร โพธิสาร ประชาสัมพันธ์จังหวัดกาฬสินธุ์ ในฐานะเลขานุการคณะอนุกรรมการฯ ระดับจังหวัด เป็นประธานการประชุม เพื่อขับเคลื่อนนโยบายและแผนการประชาสัมพันธ์แห่งชาติ ฉบับที่ 5 (2559-2564)ไปสู่การปฏิบัติในระดับจังหวัด      (18 ธ.ค. 2562) ในการประชุมคณะอนุกรรมการประชาสัมพันธ์แห่งชาติระดับจังหวัดกาฬสินธุ์ (กปช.) ครั้งที่ 1/2563 ซึ่งนายชัยธวัช เนียมศิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ มอบหมายให้ นางสาวชนกพร โพธิสาร ประชาสัมพันธ์จังหวัดกาฬสินธุ์ ในฐานะเลขานุการคณะอนุกรรมการฯ ระดับจังหวัด เป็นประธานการประชุม เพื่อขับเคลื่อนนโยบายและแผนการประชาสัมพันธ์แห่งชาติ ฉบับที่ 5 (2559-2564)ไปสู่การปฏิบัติในระดับจังหวัด
   โดยในปี พ.ศ. 2563 ประธานกรรมการประชาสัมพันธ์แห่งชาติ (นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี) ได้เห็นชอบเรื่องสื่อสารสำคัญ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จำนวน 11 เรื่อง เพื่อใช้เป็นแนวทางในการดำเนินงาน และสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดกาฬสินธุ์ ในฐานะฝ่ายเลขานุการฯ ระดับจังหวัด ได้จัดทำรายละเอียดเรื่องสื่อสารสำคัญที่สอดคล้องกับเรื่องสื่อสารสำคัญระดับประเทศ และเรื่องสื่อสารสำคัญระดับจังหวัดที่(เพิ่มเติม) กับ ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี จำนวน 7 เรื่อง เพื่อให้คณะอนุกรรมการพิจารณา ซึ่งหลังจากการประชุมครั้งที่นี้แล้ว ฝ่ายเลขาฯ จะได้สื่อสารแผนปฏิบัติการฯ ไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ ต่อไป
   ทั้งนี้ สาระของ 11 ประเด็นสำคัญ เช่น บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ การจ้างงานผู้สูงอายุ การลดความเหลื่อมล้ำเพื่อเข้าถึงการบริการของภาครัฐ การบริหารจัดการน้ำ ศูนย์ดำรงธรรม การปราบปรามทุจริต IUU เขตเศรษฐกิจพิเศษ EEC เป็นต้น และ 7 เรื่องที่เพิ่มเติมในระดับจังหวัด เช่น ยุทธการฟ้าแดดสงยางปราบปรามยาเสพติด สาธารณภัย การท่องเที่ยว ผลิตภัณฑ์ชุมชน และโครงการกาฬสินธุ์แฮปปี้เนสโมเดล

 

ที่มา สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดกาฬสินธุ์

พิมพ์ อีเมล