วันที่ 4 ธันวาคม 2562 น.ส.สุรุ่งลักษณ์ เมฆะอำนวยชัย ผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี เขตตรวจราชการที่ 12 และคณะลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโครงการปรับปรุงแหล่งน้ำหนองตายช้างบน และโครงการปรับปรุงแหล่งน้ำกุดไส้จ่อ อ.ฆ้องชัย ซึ่งได้รับจัดสรรงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 การแก้ไขและบรรเทาปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่ อันเนื่องมาจากปัญหาภัยแล้งและอุทกภัยในจังหวัด โดยมีนายเลอยศ พุทธชิโนรสสกุล นายอำเภอฆ้องชัย พร้อมด้วยผู้อำนวยการกลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องจากสำนักงานจังหวัดกาฬสินธุ์ อำเภอฆ้องชัย ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและพี่น้องประชาชนในพื้นที่ให้การต้อนรับ 

   วันที่ 4 ธันวาคม 2562 น.ส.สุรุ่งลักษณ์ เมฆะอำนวยชัย ผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี เขตตรวจราชการที่ 12 และคณะลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโครงการปรับปรุงแหล่งน้ำหนองตายช้างบน และโครงการปรับปรุงแหล่งน้ำกุดไส้จ่อ อ.ฆ้องชัย ซึ่งได้รับจัดสรรงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 การแก้ไขและบรรเทาปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่ อันเนื่องมาจากปัญหาภัยแล้งและอุทกภัยในจังหวัด โดยมีนายเลอยศ พุทธชิโนรสสกุล นายอำเภอฆ้องชัย พร้อมด้วยผู้อำนวยการกลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องจากสำนักงานจังหวัดกาฬสินธุ์ อำเภอฆ้องชัย ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและพี่น้องประชาชนในพื้นที่ให้การต้อนรับ 

 

พิมพ์