A- A A+
th Thai zh-CN Chinese (Simplified) en English
    (25 พ.ย 62) เนื่องด้วย วันที่ 25 พฤศจิกายนของทุกปี ตรงกับวันคล้ายวันสวรรคตของ พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6 เพื่อเป็นการน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ ของพระองค์ นายชัยธวัข เนียมศิริ ผู้ว่าราขการจังหวัดกาฬสินธุ์ จึงได้นำหัวหน้าส่วนราชการ สมาชิกเหล่ากาชาด องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ครูอาจารย์ นักเรียนนักศึกษา และจิตอาสาพระราชทาน ร่วมพัฒนาปรับภูมิทัศน์ภายในโรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ ด้วยการทาสีขอบทาง ตัดแต่งกิ่งไม้ ล้างและกวาดถนนบริเวณโดยรอบ
     (25 พ.ย 62) เนื่องด้วย วันที่ 25 พฤศจิกายนของทุกปี ตรงกับวันคล้ายวันสวรรคตของ พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6 เพื่อเป็นการน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ ของพระองค์ นายชัยธวัข เนียมศิริ ผู้ว่าราขการจังหวัดกาฬสินธุ์ จึงได้นำหัวหน้าส่วนราชการ สมาชิกเหล่ากาชาด องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ครูอาจารย์ นักเรียนนักศึกษา และจิตอาสาพระราชทาน ร่วมพัฒนาปรับภูมิทัศน์ภายในโรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ ด้วยการทาสีขอบทาง ตัดแต่งกิ่งไม้ ล้างและกวาดถนนบริเวณโดยรอบ
     พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงเป็นพระมหากษัตริย์ ที่พระปรีชาสามารถในทุกด้าน ทรงพัฒนาบ้านเมือง ให้เจริญรุ่งเรืองเท่าเทียมอารยประเทศ พระองค์ทรงมีพระปรีชาสามารถเป็นพิเศษ ในด้านนิพนธ์บทประพันธ์ ทั้งร้อยแก้ว และร้อยกรอง เป็นคติสร้างความสำนึก ให้คนไทยรักชาติ พระองค์ทรงเป็นที่รักของปวงชนชาวไทยทั้งชาติ พสกนิกรจึงได้พร้อมใจกัน ถวายพระสมัญญานาม พระองค์ว่า "พระมหาธีรราชเจ้า"
 
ที่มา สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดกาฬสินธุ์
 

 

พิมพ์ อีเมล