A- A A+
th Thai zh-CN Chinese (Simplified) en English

  วันที่ 22 พฤศจิกายน 2562 ที่หอประชุมจังหวัดกาฬสินธุ์ ศูนย์ราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ มีพิธีมอบเงินพระราชทานขวัญถุงกองทุนแม่ของแผ่นดิน ประจำปี 2562 หน้าพระบรมฉายาลักษณ์ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง โดยมีนายชัยธวัช เนียมศิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ เป็นประธาน ปีนี้จังหวัดกาฬสินธุ์ได้รับพระราชทานเงินขวัญถุงจำนวน 20 กองทุน ถือว่าเป็นเงินขวัญถุง เพื่อนำไปดำเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในชุมชนอย่างจริงจังและยั่งยืน
  วันที่ 22 พฤศจิกายน 2562 ที่หอประชุมจังหวัดกาฬสินธุ์ ศูนย์ราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ มีพิธีมอบเงินพระราชทานขวัญถุงกองทุนแม่ของแผ่นดิน ประจำปี 2562 หน้าพระบรมฉายาลักษณ์ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง โดยมีนายชัยธวัช เนียมศิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ เป็นประธาน ปีนี้จังหวัดกาฬสินธุ์ได้รับพระราชทานเงินขวัญถุงจำนวน 20 กองทุน ถือว่าเป็นเงินขวัญถุง เพื่อนำไปดำเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในชุมชนอย่างจริงจังและยั่งยืน
 ภายหลังเสร็จสิ้นพิธีมอบเงินกองทุนแม่ของแผ่นดินแล้ว ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ ยังได้เยี่ยมชมนิทรรศการกองทุนแม่ของแผ่นดิน "ต้นไม้แห่งความดี” การดำเนินงานศูนย์เรียนรู้กองทุนแม่ของแผ่นดิน นิทรรศการผลผลิต/ผลิตภัณฑ์ของผู้ผ่านการบำบัดยาเสพติด ที่ได้รับการส่งเสริมอาชีพจากกองทุนเครือข่ายกองทุนแม่ของแผ่นดินจังหวัดกาฬสินธุ์
  นายนรินทร์ เกล้าจะโป๊ะ รักษาราชการแทนพัฒนาการจังหวัดกาฬสินธุ์ กล่าวว่า จังหวัดกาฬสินธุ์ ได้ดำเนินโครงการกองทุนแม่ของแผ่นดินมาตั้งแต่ปี 2547 ปัจจุบัน มีหมู่บ้านและชุมชน เข้าร่วมเป็นกองทุนแม่ของแผ่นดิน จำนวน 313 กองทุน โดยมีการส่งเสริมหมู่บ้าน ชุมชน พัฒนาเป็นหมู่บ้านต้นกล้ากองทุนแม่ของแผ่นดิน เพื่อร่วมกันแก้ไขปัญหายาเสพติดในชุมชนให้หมดสิ้นไป โดยในปี 2562 ได้มอบเงินพระราชทานขวัญถุงกองทุนแม่ของแผ่นดิน จำนวน 20 กองทุน
ที่มา สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดกาฬสินธุ์

พิมพ์ อีเมล