A- A A+
th Thai zh-CN Chinese (Simplified) en English

    วันที่ 21 พฤศจิกายน 2562 นายชัยธวัช เนียมศิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ ร่วมประชุมเพื่อขับเคลื่อนและติดตามนโยบายของรัฐบาล และภารกิจสำคัญของกระทรวงมหาดไทย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ซึ่งมีพลเอก อนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย เป็นประธาน โดยมีนายนิพนธ์ บุญญามณี นายทรงศักดิ์ ทองศรี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย นายฉัตรชัย พรหมเลิศ ปลัดกระทรวงมหาดไทย ผู้บริหารระดับสูงของกระทรวงมหาดไทย อธิบดี ผู้ตรวจราชการกระทรวง หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ พร้อมด้วยผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัด และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องร่วมประชุม ที่ห้องประชุม 1 ชั้น 5 อาคาร 3 กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย     วันที่ 21 พฤศจิกายน 2562 นายชัยธวัช เนียมศิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ ร่วมประชุมเพื่อขับเคลื่อนและติดตามนโยบายของรัฐบาล และภารกิจสำคัญของกระทรวงมหาดไทย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ซึ่งมีพลเอก อนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย เป็นประธาน โดยมีนายนิพนธ์ บุญญามณี นายทรงศักดิ์ ทองศรี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย นายฉัตรชัย พรหมเลิศ ปลัดกระทรวงมหาดไทย ผู้บริหารระดับสูงของกระทรวงมหาดไทย อธิบดี ผู้ตรวจราชการกระทรวง หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ พร้อมด้วยผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัด และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องร่วมประชุม ที่ห้องประชุม 1 ชั้น 5 อาคาร 3 กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย
    ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ กล่าวว่า พลเอก อนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ได้เน้นย้ำการทำงานโดยยึดหลักธรรมาภิบาล (Good Governance) ด้วยการกำหนดแผนงาน โครงการที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ แผนการปฏิรูปประเทศ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ นโนบายและแผนชาติว่าด้วยความมั่นคง ที่ต้องยึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง มุ่งตอบสนองปัญหาและความต้องการของประชาชน เพื่อสร้างความพึงพอใจและความผาสุกให้กับประชาชน นอกจากนี้ ต้องบูรณาการการทำงานร่วมกับทุกภาคส่วนในพื้นที่อย่างเป็นเอกภาพ
    ทั้งนี้ ได้นำนโยบายดังกล่าวลงสู่การปฏิบัติในระดับอำเภอ โดยให้มีการทำงานประสานกัน ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามแนวทาง "We Are Kalasin" เพื่อประโยชน์สุขของประชาชน สำหรับแผนงาน โครงการที่ต้องดำเนินการอย่างต่อเนื่องและสมพระเกียรติ ได้แก่ การขับเคลื่อนโครงการเฉลิมพระเกียรติและโครงการพระราชดำริ
    นอกจากนี้ ยังมีภารกิจการรักษาความสงบเรียบร้อยและการรักษาความมั่นคงภายใน การแก้ไขปัญหายาเสพติด ที่จะต้องพัฒนาหลักสูตรการบำบัดรักษาผู้เสพ ผู้ติดยาเสพติดให้ได้รับการฝึกอาชีพชุมชน สามารถกลับเข้าสู่สังคม มีอาชีพ มีรายได้ และไม่กลับไปข้องเกี่ยวกับยาเสพติดอีก การเตรียมความพร้อมจัดการสาธารณภัย การดำเนินงานศูนย์ดำรงธรรม ต้องเป็นกลไกที่สามารถแก้ไขปัญหาให้กับประชาชนได้จริง การบูรณาการสร้างการรับรู้สู่ชุมชน การดำเนินงานของท้องที่ โดยกำนันผู้ใหญ่บ้าน ต้องสร้างการรับรู้ข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ เพื่อประโยชน์ในพื้นที่ และปฏิบัติตนเป็นตัวอย่างของประชาชน การบริหารจัดการขยะมูลฝอย ด้วยหลัก 3 ช (3 Rs) คือ ใช้น้อย (Reduce) ใช้ซ้ำ (Reuse) และนำกลับมาใช้ใหม่ (Recycle) การจัดการน้ำเสีย ที่ต้องบังคับใช้กฎหมายควบคุมอาคารและสิ่งแวดล้อม การบริหารจัดการด้านความปลอดภัยทางถนนและทางน้ำ การแก้ไขปัญหา PM 2.5 การบริหารจัดการน้ำและการเตรียมการรับมือภัยแล้ง

 

พิมพ์ อีเมล