สำนักงานสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ (สอวช.) แจ้งการปรับเปลี่ยนตราสัญลักษณ์และชื่อย่อภาษาอังกฤษของหน่วยงาน 

พิมพ์