A- A A+
th Thai zh-CN Chinese (Simplified) en English

          ( 20 พฤศจิกายน 2562) ที่แปลงนาเกษตรอินทรีย์ ภายในโรงพยาบาลร่องคำ จังหวัดกาฬสินธุ์ คุณหมอ พยาบาลและเจ้าหน้าที่ ร่วมกันจัดทำโครงการไร่นาสวนผสมเกษตรอินทรีย์โรงพยาบาลร่องคำ มีนายชัยธวัช เนียมศิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ นางนงค์นิตย์ เนียมศิริ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดกาฬสินธุ์ นายกล้าณรงค์ พงศ์สิทธิคุณ นายอำเภอร่องคำ นายคณิต คงช่วย หัวหน้าสำนักงานจังหวัดกาฬสินธุ์ ร่วมลงแขกเกี่ยวข้าว กับ นายแพทย์ประธาน ศรีจุลฮาด ผู้อำนวยการโรงพยาบาลร่องคำ คุณหมอ พยาบาลเจ้าหน้าที่ ประชาชนและจิตอาสาอำเภอร่องคำ บรรยากาศเป็นไปด้วยความสนุกสนานและความอิ่มใจ ที่ทุกคนได้มาทำกิจกรรมสร้างความรักความสามัคคี           ( 20 พฤศจิกายน 2562) ที่แปลงนาเกษตรอินทรีย์ ภายในโรงพยาบาลร่องคำ จังหวัดกาฬสินธุ์ คุณหมอ พยาบาลและเจ้าหน้าที่ ร่วมกันจัดทำโครงการไร่นาสวนผสมเกษตรอินทรีย์โรงพยาบาลร่องคำ มีนายชัยธวัช เนียมศิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ นางนงค์นิตย์ เนียมศิริ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดกาฬสินธุ์ นายกล้าณรงค์ พงศ์สิทธิคุณ นายอำเภอร่องคำ นายคณิต คงช่วย หัวหน้าสำนักงานจังหวัดกาฬสินธุ์ ร่วมลงแขกเกี่ยวข้าว กับ นายแพทย์ประธาน ศรีจุลฮาด ผู้อำนวยการโรงพยาบาลร่องคำ คุณหมอ พยาบาลเจ้าหน้าที่ ประชาชนและจิตอาสาอำเภอร่องคำ บรรยากาศเป็นไปด้วยความสนุกสนานและความอิ่มใจ ที่ทุกคนได้มาทำกิจกรรมสร้างความรักความสามัคคี
          ผู้อำนวยการโรงพยาบาลร่องคำ กล่าวว่า ปีนี้เป็นปีแรกที่ทางโรงพยาบาลได้ทำโครงการนี้ขึ้น เนื่องจาก ช่วงที่ผ่านมาเกิดภาวะวิกฤตทำให้มีค่าใช้จ่ายเพิ่มมากขึ้น โรงพยาบาลฯ ประสบปัญหาด้านการเงิน จึงได้หาแนวทางร่วมกันเพื่อที่จะลดรายจ่ายเพิ่มรายได้โดยยึดหลักปรัชญาของ เศรษฐกิจพอเพียง จึงเป็นที่มาของการปลูกข้าว เลี้ยงไก่ไข่ เพื่อเป็นอาหารของผู้ป่วย โดยใช้พื้นที่ส่วนหนึ่งภายในโรงพยาบาล ประมาณ 10 ไร่ และวันนี้ก็ได้ผลผลิตเป็นที่น่าพอใจ ในอนาคตยังมีแผนที่จะปลูกผักปลอดสารพิษ ผลผลิตนอกเหนือจากทำอาหารให้ผู้ป่วยแล้ว ยังนำไปจำหน่าย เพื่อเป็นรายได้เสริมของโรงพยาบาลด้วย

ที่ สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดกาฬสินธุ์

พิมพ์ อีเมล