เมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน 2560 ที่บริเวณลานหน้าศาลากลางจังหวัดกาฬสินธุ์ นายสนั่น พงษ์อักษร รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ แถลงผลการดำเนินงานโครงกาตลาดประชารัฐว่า จังหวัดกาฬสินธุ์ เปิดรับลงทะเบียนผู้ประกอบการที่จะเข้าร่วมโครงการตลาดประชารัฐ ตามนโยบายรัฐบาลเพื่อให้เกษตรกร ผู้มีรายได้น้อย และผู้ประกอบการที่เดือดร้อนจากการไม่มีสถานที่ค้าขาย มีพื้นที่ในการค้าขาย โดยมีผู้ประกอบการลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการตลาดประชารัฐแล้ว จำนวน 1,129 ราย แยกเป็นตลาดประชารัฐคนไทยยิ้มได้ จำนวน 673 ราย ตลาดประชารัฐท้องถิ่นสุขใจ จำนวน 817 ราย ตลาดประชารัฐของดีจังหวัดกาฬสินธุ์ จำนวน 374 ราย ตลาดประชารัฐ Modern Trade จำนวน 49 ราย ตลาดประชารัฐของดีวิถีชุมชน ธ.ก.ส. จำนวน 129 ตลาดประชารัฐต้องชมจำนวน 77 ราย และตลาดประชารัฐ ตลาดลานวัฒนธรรมถนนสายวัฒนธรรมจำนวน 59 ราย

    เมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน 2560 ที่บริเวณลานหน้าศาลากลางจังหวัดกาฬสินธุ์ นายสนั่น พงษ์อักษร รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ แถลงผลการดำเนินงานโครงกาตลาดประชารัฐว่า จังหวัดกาฬสินธุ์ เปิดรับลงทะเบียนผู้ประกอบการที่จะเข้าร่วมโครงการตลาดประชารัฐ ตามนโยบายรัฐบาลเพื่อให้เกษตรกร ผู้มีรายได้น้อย และผู้ประกอบการที่เดือดร้อนจากการไม่มีสถานที่ค้าขาย มีพื้นที่ในการค้าขาย โดยมีผู้ประกอบการลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการตลาดประชารัฐแล้ว จำนวน 1,129 ราย แยกเป็นตลาดประชารัฐคนไทยยิ้มได้ จำนวน 673 ราย ตลาดประชารัฐท้องถิ่นสุขใจ จำนวน 817 ราย ตลาดประชารัฐของดีจังหวัดกาฬสินธุ์ จำนวน 374 ราย ตลาดประชารัฐ Modern Trade จำนวน 49 ราย ตลาดประชารัฐของดีวิถีชุมชน ธ.ก.ส. จำนวน 129 ตลาดประชารัฐต้องชมจำนวน 77 ราย และตลาดประชารัฐ ตลาดลานวัฒนธรรมถนนสายวัฒนธรรมจำนวน 59 ราย

     รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ แถลงอีกว่า ด้านการจัดสรรพื้นที่ให้กับผู้ลงทะเบียน หน่วยงานที่กำกับดูแลตลาดรวม 7 ประเภท ประกอบด้วย ตลาดประชารัฐคนไทยยิ้มได้ กำกับดูแลโดยสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด ตลาดประชารัฐท้องถิ่นสุขใจ กำกับดูแลโดยสำนักงานส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัด ตลาดประชารัฐของดีจังหวัดกาฬสินธุ์ กำกับดูแลโดยบริษัท ประชารัฐรักสามัคคีกาฬสินธุ์ จำกัด ตลาดประชารัฐ Modern Trade กำกับดูแลโดยบริษัท ประชารัฐรักสามัคคีกาฬสินธุ์ จำกัด ตลาดประชารัฐของดีวิถีชุมชน ธ.ก.ส. กำกับดูแลโดยธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ตลาดประชารัฐต้องชม กำกับดูแลโดยสำนักงานพาณิชย์จังหวัด และตลาดประชารัฐ ตลาดลานวัฒนธรรมถนนสายวัฒนธรรม กำกับดูแลโดยสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัด จะได้ดำเนินการจัดสรรพื้นที่ตลาดให้กับผู้ลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการตลาดประชารัฐ ด้วยการพัฒนาพื้นที่ตลาดใหม่ ขยายพื้นที่ตลาดเดิม และ/หรือเพิ่มวันทำการ เพื่อให้ผู้ประกอบการรายใหม่ได้มีโอกาสค้าขาย ส่งเสริมให้เกษตรกรผู้มีรายได้น้อยและผู้ประกอบการที่ได้รับความเดือดร้อนจากการไม่มีสถานที่ค้าขายให้มีพื้นที่ค้าขายต่อไป

 

ที่มา สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดกาฬสินธุ์

พิมพ์