A- A A+
th Thai zh-CN Chinese (Simplified) en English

    (15 พฤศจิกายน 2562) จังหวัดกาฬสินธุ์ มุ่งเป้าภายในปี 2565 เป็น จังหวัดที่มีการเผาอ้อยเป็นศูนย์ โดย kick of zero burning ขับเคลื่อน ยุทธศาสตร์การผลิตอ้อยที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม แก้ปัญหา pm 2.5 ในการ แก้ไขปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก หรือ pm 2.5 ตามเป้าหมาย สร้างอากาศดี เพื่อคน ไทยและผู้มาเยือน นั้น จังหวัดกาฬสินธุ์ ได้จัดทำยุทธศาสตร์การผลิตอ้อยที่ เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม โดยตั้งเป้า ปี 2562-2565 จะเป็นจังหวัดที่มีการเผา อ้อยเป็นศูนย์ พร้อมจัดกิจกรรม kick of zero burning ขับเคลื่อน ยุทธศาสตร์ ดังกล่าว โดยมีการจัดตั้งศูนย์ประสานงานแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองขนาด เล็ก pm 2.5 พร้อมเชิญคณะทำงานฯ ภาคเอกชน ผู้ประกอบการโรงงานน้ำตาล และ เกษตรกรเข้าร่วมกิจกรรม เพื่อเปิดกิจกรรมรณรงค์การขับเคลื่อนการผลิตอ้อยที่ เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม สาธิตการใช้เครื่องสางใบอ้อย เพื่องดการเผาก่อนตัด อ้อยสู่โรงงาน ที่บริเวณพื้นที่ปลูกอ้อย นาแปลงใหญ่ ตำบลหนองแวง อำเภอ สมเด็จ จังหวัดกาฬสินธุ์

    (15 พฤศจิกายน 2562) จังหวัดกาฬสินธุ์ มุ่งเป้าภายในปี 2565 เป็น จังหวัดที่มีการเผาอ้อยเป็นศูนย์ โดย kick of zero burning ขับเคลื่อน ยุทธศาสตร์การผลิตอ้อยที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม แก้ปัญหา pm 2.5 ในการ แก้ไขปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก หรือ pm 2.5 ตามเป้าหมาย สร้างอากาศดี เพื่อคน ไทยและผู้มาเยือน นั้น จังหวัดกาฬสินธุ์ ได้จัดทำยุทธศาสตร์การผลิตอ้อยที่ เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม โดยตั้งเป้า ปี 2562-2565 จะเป็นจังหวัดที่มีการเผา อ้อยเป็นศูนย์ พร้อมจัดกิจกรรม kick of zero burning ขับเคลื่อน ยุทธศาสตร์ ดังกล่าว โดยมีการจัดตั้งศูนย์ประสานงานแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองขนาด เล็ก pm 2.5 พร้อมเชิญคณะทำงานฯ ภาคเอกชน ผู้ประกอบการโรงงานน้ำตาล และ เกษตรกรเข้าร่วมกิจกรรม เพื่อเปิดกิจกรรมรณรงค์การขับเคลื่อนการผลิตอ้อยที่ เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม สาธิตการใช้เครื่องสางใบอ้อย เพื่องดการเผาก่อนตัด อ้อยสู่โรงงาน ที่บริเวณพื้นที่ปลูกอ้อย นาแปลงใหญ่ ตำบลหนองแวง อำเภอ สมเด็จ จังหวัดกาฬสินธุ์

        นายชัย ธวัช เนียมศิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ กล่าวว่า จังหวัดกาฬสินธุ์ มี พื้นที่ปลูกอ้อยรวมกว่าสามแสนไร่ ปัจจุบันได้ส่งเสริมให้เกษตรกรใช้เครื่อง จักรกลในการตีใบอ้อย และใช้เครื่องจักรกลอัดฟ่อนใบอ้อย  ซึ่งการจะนำเครื่อง จักรกลมาใช้ในไร่อ้อยได้นั้นเกษตรกรชาวไร่อ้อยต้องให้ความร่วมมือในการ เตรียมแปลงและการกำหนดระยะการปลูกระหว่างแถวที่เหมาะสมกับเครื่องจักรกลทาง การเกษตร ขณะเดียวกันผู้ประกอบการโรงงานน้ำตาลต้องให้การสนับสนุนเครื่อง จักรกลตีใบอ้อย ซึ่งขณะนี้ได้ให้การสนับสนุนเป็นอย่างดี เพื่อให้การผลิต อ้อยเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และลดการเผาไร่อ้อยลงจนเป็นศูนย์ ภายใน ปี 2565 ตามเป้าหมายที่กำหนดไว้

ที่มา สำนักข่าวกรมประชาสัมพันธ์

พิมพ์ อีเมล