A- A A+
th Thai zh-CN Chinese (Simplified) en English

    วันที่ 15 พฤศจิกายน 2562 นายชัยธวัช เนียมศิริ ผู้ว่าราชการจังหวัด กาฬสินธุ์ พร้อมด้วย นายชาญชัย ศรศรีวิชัย ปลัดจังหวัดกาฬสินธุ์ นายสมลัก ษ์ ยกน้อยวงษ์ นายอำเภอสมเด็จ นำจิตอาสาพระราชทาน 904 วปร.อำเภอ สมเด็จ ทั้ง 8 ตำบล และประชาชนจิตอาสา ร่วมกิจกรรมพัฒนา 1 จังหวัด 1 ถนน เฉลิมพระเกียรติ บริเวณพื้นที่อำเภอสมเด็จ ด้วยการทำความสะอาดถนน ตัด หญ้า ตัดแต่งกิ่งไม้ 2 ข้างทาง และปลูกต้นไม้ 

    วันที่ 15 พฤศจิกายน 2562 นายชัยธวัช เนียมศิริ ผู้ว่าราชการจังหวัด กาฬสินธุ์ พร้อมด้วย นายชาญชัย ศรศรีวิชัย ปลัดจังหวัดกาฬสินธุ์ นายสมลัก ษ์ ยกน้อยวงษ์ นายอำเภอสมเด็จ นำจิตอาสาพระราชทาน 904 วปร.อำเภอ สมเด็จ ทั้ง 8 ตำบล และประชาชนจิตอาสา ร่วมกิจกรรมพัฒนา 1 จังหวัด 1 ถนน เฉลิมพระเกียรติ บริเวณพื้นที่อำเภอสมเด็จ ด้วยการทำความสะอาดถนน ตัด หญ้า ตัดแต่งกิ่งไม้ 2 ข้างทาง และปลูกต้นไม้ 

   ทั้ง นี้ โครงการ 1 จังหวัด 1 ถนนเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดกาฬสินธุ์ เริ่ม ตั้งแต่ พื้นที่รอยต่ออำเภอเชียงยืน จังหวัดมหาสารคาม ที่ติดกับอำเภอยาง ตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์ จนสิ้นสุดเขตรอยต่อของจังหวัดสกลนคร ติดตำบลผา เสวย อำเภอสมเด็จ จังหวัดกาฬสินธุ์ รวมระยะทาง 104.5 กิโลเมตร โดยเคยเป็น เส้นทางเสด็จพระราชดำเนินของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลย เดชมหาราช บรมนาถบพิตร ก่อนแวะประทับและเสวยพระกระยาหารที่ผาเสวย เมื่อวัน ที่ 12 พฤศจิกายน 2498 อีกทั้งยังเป็นเส้นทางเชื่อมโยงระเบียงเศรษฐกิจตะวัน ออก-ตะวันตก ด้วย

ที่มา สำนักงานข่าวกรมประชาสัมพันธ์

พิมพ์ อีเมล