A- A A+
th Thai zh-CN Chinese (Simplified) en English

   วันที่ 14 พฤศจิกายน 2562 ที่หอประชุมเทศบาลตำบลหนองกุงศรี อำเภอหนองกุงศรี นายชัยธวัช เนียมศิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ เป็นประธานมอบเงินช่วยเหลือผู้ประสบวาตภัย จากพายุโซนร้อน โพดุล ในพื้นที่บ้านหนองกุงศรี หมูที่ 1 บ้านโนนศิลา หมู่ที่ 4 และบ้านสะอาดนาดี หมู่ที่ 5 ตำบลหนองกุงศรี อำเภอหนองกุงศรี จำนวน 198 ครัวเรือน รวมเป็นเงิน 2,032,553 บาท เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัย เป็นค่าวัสดุซ่อมแซมหรือก่อสร้างที่อยู่อาศัยประจำ และเป็นค่าวัสดุซ่อมแซมหรือสร้างยุ้งและคอกสัตว์
   วันที่ 14 พฤศจิกายน 2562 ที่หอประชุมเทศบาลตำบลหนองกุงศรี อำเภอหนองกุงศรี นายชัยธวัช เนียมศิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ เป็นประธานมอบเงินช่วยเหลือผู้ประสบวาตภัย จากพายุโซนร้อน โพดุล ในพื้นที่บ้านหนองกุงศรี หมูที่ 1 บ้านโนนศิลา หมู่ที่ 4 และบ้านสะอาดนาดี หมู่ที่ 5 ตำบลหนองกุงศรี อำเภอหนองกุงศรี จำนวน 198 ครัวเรือน รวมเป็นเงิน 2,032,553 บาท เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัย เป็นค่าวัสดุซ่อมแซมหรือก่อสร้างที่อยู่อาศัยประจำ และเป็นค่าวัสดุซ่อมแซมหรือสร้างยุ้งและคอกสัตว์
   จากนั้น นายชัยธวัช เนียมศิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ ได้เดินทางไปมอบเงินช่วยเหลือผู้ประสบวาตภัย ที่หอประชุมเทศบาลตำบลนิคม อำเภอสหัสขันธ์ จำนวน 123 ครัวเรือน รวมเป็นเงิน 543,167 บาท เพื่อบรรเทาความเดือดร้อน เนื่องจากจังหวัดกาฬสินธุ์ ได้เกิดสถานการณ์วาตภัย จากพายุโซนร้อน โพดุล ตั้งแต่วันที่ 29 สิงหาคม 2562 เป็นต้นมา เป็นเหตุให้ประชาชนในพื้นที่อำเภอหนองกุงศรี และอำเภอสหัสขันธ์ได้รับความเดือดร้อนเป็นจำนวนมาก จังหวัดกาฬสินธุ์จึงได้อนุมัติเงินทดรองราชการ ในอำนาจของผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัย เป็นค่าวัสดุซ่อมแซมหรือก่อสร้างที่อยู่อาศัยประจำ และเป็นค่าวัสดุซ่อมแซมหรือสร้างยุ้งและคอกสัตว์
 
ที่มา สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดกาฬสินธุ์

พิมพ์ อีเมล