A- A A+
th Thai zh-CN Chinese (Simplified) en English

    วันที่ 14 พฤศจิกายน 2562 ที่หอประชุมอำเภอสหัสขันธ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ นายชัยธวัช เนียมศิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ ลงพื้นที่พบปะ เยี่ยมยามถามไถ่ มอบแนวทางและให้กำลังใจการทำงาน ให้กับผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน แพทย์ประจำตำบล และสารวัตรกำนัน จากทุกตำบลของอำเภอสหัสขันธ์ โดยมี ว่าที่ร้อยโทอุทิศ คงรอด นายอำเภอสหัสขันธ์ กล่าวรายงานสถานการณ์ สภาพปัญหา ความต้องการของพื้นที่ ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ กล่าวว่า ในช่วงนี้เป็นช่วงระหว่างการลงพื้นที่ไปพบปะเยี่ยมยาม บุคลากร และพี่น้องประชาชนตามอำเภอต่าง ๆ เพื่อให้กำลังใจในการทำงาน โดยขอให้ทุกคนได้ร่วมแรงร่วมใจกันทำงาน ขับเคลื่อนงานตามนโยบายของรัฐบาล และยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดกาฬสินธุ์ ร่วมกันทำงานเป็นทีมตามแบบ we are kalasin ฉับพลัน ทันที และมีประสิทธิภาพ เพื่อประโยชน์สุขของประชาชน ตามเป้าหมายของจังหวัดกาฬสินธุ์ร่วมกันคือ มั่งคั่งด้วยเกษตรปลอดภัย ไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง

    วันที่ 14 พฤศจิกายน 2562 ที่หอประชุมอำเภอสหัสขันธ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ นายชัยธวัช เนียมศิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ ลงพื้นที่พบปะ เยี่ยมยามถามไถ่ มอบแนวทางและให้กำลังใจการทำงาน ให้กับผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน แพทย์ประจำตำบล และสารวัตรกำนัน จากทุกตำบลของอำเภอสหัสขันธ์ โดยมี ว่าที่ร้อยโทอุทิศ คงรอด นายอำเภอสหัสขันธ์ กล่าวรายงานสถานการณ์ สภาพปัญหา ความต้องการของพื้นที่ ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ กล่าวว่า ในช่วงนี้เป็นช่วงระหว่างการลงพื้นที่ไปพบปะเยี่ยมยาม บุคลากร และพี่น้องประชาชนตามอำเภอต่าง ๆ เพื่อให้กำลังใจในการทำงาน โดยขอให้ทุกคนได้ร่วมแรงร่วมใจกันทำงาน ขับเคลื่อนงานตามนโยบายของรัฐบาล และยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดกาฬสินธุ์ ร่วมกันทำงานเป็นทีมตามแบบ we are kalasin ฉับพลัน ทันที และมีประสิทธิภาพ เพื่อประโยชน์สุขของประชาชน ตามเป้าหมายของจังหวัดกาฬสินธุ์ร่วมกันคือ มั่งคั่งด้วยเกษตรปลอดภัย ไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง

ที่มา สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดกาฬสินธุ์

พิมพ์ อีเมล