A- A A+
th Thai zh-CN Chinese (Simplified) en English

   (วันที่ 11 พ.ย. 2562) การประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนงานพัฒนาชุมชนจัดขึ้นที่โรงแรมริมปาว จังหวัดกาฬสินธุ์ โดยมีนายชัยธวัช เนียมศิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์เป็นประธาน และมีผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย หัวหน้ากลุ่ม หัวหน้าฝ่ายสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดกาฬสินธุ์ พัฒนาการอำเภอ และนักวิชาการพัฒนาชุมชนทั้งจังหวัดกาฬสินธุ์ รวมทั้งนี้ 101 คน ทั้งนี้เพื่อให้ข้าราชการสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดกาฬสินธุ์ ได้ร่วมกันขับเคลื่อนงานพัฒนาชุมชนให้มุ่งไปสู่เป้าหมายสูงสุดภายใต้วิสัยทัศน์ "เศรษฐกิจฐานรากมั่นคงและชุมชนเข้มแข็งพึ่งตนเองได้ ภายในปี 2565 ” อาทิเช่น การพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง การพัฒนาผลิตภัณฑ์ OTOP และส่งเสริมด้านการตลาดแก่ผู้ประกอบการ การพัฒนาทุนชุมชน กองทุนแม่ของแผ่นดิน การพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากโดยประชารัฐ การส่งเสริมการท่องเที่ยวชุมชน และจัดเก็บข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน (จปฐ.) การแก้ปัญหาความยากจน และการลดความเหลื่อมล้ำของสังคม และเพื่อตอบสนองและสอดคล้องกับทิศทางของยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อให้บรรลุวิสัยทัศน์ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืนเพื่อความสุขของคนไทยทุกคน และสอดรับกับยุทธศาสตร์แผนพัฒนาจังหวัดของจังหวัดกาฬสินธุ์ "กาฬสินธุ์มั่นคงด้วยเกษตรปลอดภัย ไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง”

   (วันที่ 11 พ.ย. 2562) การประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนงานพัฒนาชุมชนจัดขึ้นที่โรงแรมริมปาว จังหวัดกาฬสินธุ์ โดยมีนายชัยธวัช เนียมศิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์เป็นประธาน และมีผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย หัวหน้ากลุ่ม หัวหน้าฝ่ายสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดกาฬสินธุ์ พัฒนาการอำเภอ และนักวิชาการพัฒนาชุมชนทั้งจังหวัดกาฬสินธุ์ รวมทั้งนี้ 101 คน ทั้งนี้เพื่อให้ข้าราชการสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดกาฬสินธุ์ ได้ร่วมกันขับเคลื่อนงานพัฒนาชุมชนให้มุ่งไปสู่เป้าหมายสูงสุดภายใต้วิสัย ทัศน์ "เศรษฐกิจฐานรากมั่นคงและชุมชนเข้มแข็งพึ่งตนเองได้ ภายในปี 2565 ” อาทิเช่น การพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง การพัฒนาผลิตภัณฑ์ OTOP และส่งเสริมด้านการตลาดแก่ผู้ประกอบการ การพัฒนาทุนชุมชน กองทุนแม่ของแผ่นดิน การพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากโดยประชารัฐ การส่งเสริมการท่องเที่ยวชุมชน และจัดเก็บข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน (จปฐ.) การแก้ปัญหาความยากจน และการลดความเหลื่อมล้ำของสังคม และเพื่อตอบสนองและสอดคล้องกับทิศทางของยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อให้บรรลุวิสัยทัศน์ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืนเพื่อความสุขของคนไทยทุกคน และสอดรับกับยุทธศาสตร์แผนพัฒนาจังหวัดของจังหวัดกาฬสินธุ์ "กาฬสินธุ์มั่นคงด้วยเกษตรปลอดภัย ไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง”

ที่มา สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดกาฬสินธุ์

พิมพ์ อีเมล