A- A A+
th Thai zh-CN Chinese (Simplified) en English

    สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานกาฬสินธุ์ มอบหมายให้ฝ่ายแผนงานและประเมินผล ฝึกอบรมหลักสูตรการฝึกอาชีพเสริมทักษะ สาขา"การทำเฟอร์นิเจอร์จากไม้ไผ่" หลักสูตรการฝึกจำนวน 18 ชั่วโมง ระหว่างวันที่ 4 - 6 พฤศจิกายน 2562 ณ สำนักงานการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย อำเภอฆ้องชัย จังหวัดกาฬสินธุ์ ภายใต้งบประมาณของหน่วยงานทหารผ่านศึกเพื่อให้กลุ่มดังกล่าวจะนำความรู้ไปประกอบอาชีพเพิ่มรายได้

    สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานกาฬสินธุ์ มอบหมายให้ฝ่ายแผนงานและประเมินผล ฝึกอบรมหลักสูตรการฝึกอาชีพเสริมทักษะ สาขา"การทำเฟอร์นิเจอร์จากไม้ไผ่" หลักสูตรการฝึกจำนวน 18 ชั่วโมง ระหว่างวันที่ 4 - 6 พฤศจิกายน 2562 ณ สำนักงานการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย อำเภอฆ้องชัย จังหวัดกาฬสินธุ์ ภายใต้งบประมาณของหน่วยงานทหารผ่านศึกเพื่อให้กลุ่มดังกล่าวจะนำความรู้ไป ประกอบอาชีพเพิ่มรายได้
    นายเจษฎา จันทร์อุไร ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานกาฬสินธุ์ การจัดอบรมในครั้งนี้ถือว่าเป็นหลักสูตรที่ต่อยอดจากภูมิปัญญาดั้งเดิมที่นำมาพัฒนารูปแบบให้สวยงาม และใช้เทคนิคทางวิชาการให้วัสดุไม้ไผ่มีความคงทน แข็งแรง ซึ่งนอกจากจะเป็นเสริมรายได้แล้วยังเป็นการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมลดเครืองใช้ที่ทำจากพลาสติกอีกทางหนึ่ง

ที่มา สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดกาฬสินธุ์

พิมพ์ อีเมล