A- A A+
th Thai zh-CN Chinese (Simplified) en English

     วันที่ 7 พฤศจิกายน 2562 ที่แปลงสวนยางพาราของนายวิริศักดิ์ ไชยหอม ตำบลห้วยโพธิ์ อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์ นายชัยธวัช เนียมศิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ นายชาญชัย ศรศรีวิชัย ปลัดจังหวัด นายกฤษดา คำเมือง ผอ.กยท.จ.กาฬสินธุ์ และหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ได้ร่วมกันมอบเงินโครงการประกันรายได้เกษตรกรชาวสวนยาง ระยะที่ 1 ให้กับเกษตรกรชาวสวนยางในพื้นที่ตำบลห้วยโพธิ์ อำเภอเมือง จำนวน 110 ราย เนื้อที่ 855 ไร่ รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 456,120 บาท โดยเงินทั้งหมดจะโอนเข้าบัญชีให้เกษตรกรชาวสวนยางในวันที่ 7 พฤศจิกายน 2562 เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้กับเกษตรกรชาวสวนยางจากกรณีราคายางตกต่ำ และเพื่อเพิ่มรายได้และสร้างความเข้มแข็งให้แก่เกษตรกรชาวสวนยาง

     วันที่ 7 พฤศจิกายน 2562 ที่แปลงสวนยางพาราของนายวิริศักดิ์ ไชยหอม ตำบลห้วยโพธิ์ อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์ นายชัยธวัช เนียมศิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ นายชาญชัย ศรศรีวิชัย ปลัดจังหวัด นายกฤษดา คำเมือง ผอ.กยท.จ.กาฬสินธุ์ และหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ได้ร่วมกันมอบเงินโครงการประกันรายได้เกษตรกรชาวสวนยาง ระยะที่ 1 ให้กับเกษตรกรชาวสวนยางในพื้นที่ตำบลห้วยโพธิ์ อำเภอเมือง จำนวน 110 ราย เนื้อที่ 855 ไร่ รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 456,120 บาท โดยเงินทั้งหมดจะโอนเข้าบัญชีให้เกษตรกรชาวสวนยางในวันที่ 7 พฤศจิกายน 2562 เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้กับเกษตรกรชาวสวนยางจากกรณีราคายางตกต่ำ และเพื่อเพิ่มรายได้และสร้างความเข้มแข็งให้แก่เกษตรกรชาวสวนยาง
    จังหวัดกาฬสินธุ์มีเกษตรกรชาวสวนยางที่มีสิทธิ์เข้าร่วมโครงการประกันรายได้เกษตรกรชาวสวนยาง จำนวน 12,000 ราย เนื้อที่ 124,790 ไร่ คาดว่าจะใช้งบประมาณจำนวน 203 ล้านบาท หากมีส่วนต่างของราคาประกันกับราคาอ้างอิง 7 บาท/กิโลกรัม และจังหวัดกาฬสินธุ์ได้กำหนดจ่ายเงินให้กับเกษตรกรชาวสวนยางตามนโยบายของรัฐบาลที่ต้องการจ่ายเงินให้ได้ในงวดแรก ภายในวันที่ 15 พฤศจิกายน 2562 นี้เพื่อเป็นการสร้างขวัญและกำลังใจให้กับพี่น้องชาวสวนยางจังหวัดกาฬสินธุ์

ที่มา สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดกาฬสินธุ์

พิมพ์ อีเมล