A- A A+
th Thai zh-CN Chinese (Simplified) en English

    วันที่ 4 พฤศจิกายน 2562 ที่หอประชุมสำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดกาฬสินธุ์ นายชัยธวัช เนียมศิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ เป็นประธานการประชุมมอบนโยบายขับเคลื่อนการพัฒนาด้านการเกษตรและสหกรณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ โดยมีหัวหน้าส่วนราชการในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ระดับจังหวัด ระดับอำเภอ ประธานสภาเกษตรกร และผู้แทนจากกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาการเกษตร สาขาจังหวัดกาฬสินธุ์ เข้าร่วมประชุม

    วันที่ 4 พฤศจิกายน 2562 ที่หอประชุมสำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดกาฬสินธุ์ นายชัยธวัช เนียมศิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ เป็นประธานการประชุมมอบนโยบายขับเคลื่อนการพัฒนาด้านการเกษตรและสหกรณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ โดยมีหัวหน้าส่วนราชการในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ระดับจังหวัด ระดับอำเภอ ประธานสภาเกษตรกร และผู้แทนจากกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาการเกษตร สาขาจังหวัดกาฬสินธุ์ เข้าร่วมประชุม

    ทั้งนี้ ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ ได้ให้แนวทางการพัฒนาด้านการเกษตรและสหกรณ์จังหวัดกาฬสินธุ์ โดยเน้นการทำการเกษตรแบบใหม่ ได้แก่ เกษตรผสมผสาน แทนการปลูกพืชเชิงเดี่ยวเพียงอย่างเดียว ใช้แนวคิดหลักเศรษฐกิจพอเพียง และนำเกษตรสมัยใหม่มาพัฒนาเกษตรกรให้เป็น smart farmer และ Young Smart Farmer โดยมีต้นแบบอย่างเกษตรกรที่อำเภอสมเด็จ ซึ่งปลูกสลัด ภายในพื้นที่เพียงครึ่งงาน แต่สามารถทำรายได้มากกว่าการทำนา 1 ไร่ มีรายได้และอาชีพตลอดทั้งปี เน้นการรวมกลุ่มของเกษตรกรในลักษณะแปลงใหญ่ เชื่อมโยงระหว่างเกษตรกรรุ่นเก่าและเกษตรกรรุ่นใหม่ให้เกิดการพัฒนาและต่อยอด มุ่งมั่นทำงานเป็นทีม แบบ “We are Kalasin ฉับพลัน ทันที มีประสิทธิภาพ” ทั้งนี้ควรนำความรู้และพลังของคนรุ่นใหม่มาร่วมกันขับเคลื่อนงานด้านการเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัดกาฬสินธุ์ให้บรรลุวิสัยทัศน์ของจังหวัดกาฬสินธุ์ที่ว่า “มั่งคั่งด้วยเกษตรปลอดภัย ไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง”

ที่มา สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดกาฬสินธุ์

พิมพ์ อีเมล