A- A A+
th Thai zh-CN Chinese (Simplified) en English

    (30 ตค 62) ที่ห้องประชุมโสมพะมิตร ศาลากลางจังหวัดกาฬสินธุ์ นายชัยธวัช เนียมศิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ มอบโล่รางวัลการประกวด "อำเภอสะอาด” ระดับจังหวัด ประจำปี 2562 รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ อำเภอกมลาไสย รองชนะเลิศอันดับ 1 อำเภอนามน รองชนะเลิศอันดับ 2 อำเภอสมเด็จ รางวัลชมเชย อำเภอคำม่วง และอำเภอยางตลาด นอกจากนี้ได้มอบธงสัญลักษณ์ พร้อมใบประกาศให้แก่หมู่บ้านต้นแบบ หมู่บ้านสีขาวปลอดยาเสพติด ที่ผ่านการประเมินจากคณะกรรมการฯ จำนวน 18 หมู่บ้าน     (30 ตค 62) ที่ห้องประชุมโสมพะมิตร ศาลากลางจังหวัดกาฬสินธุ์ นายชัยธวัช เนียมศิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ มอบโล่รางวัลการประกวด "อำเภอสะอาด” ระดับจังหวัด ประจำปี 2562 รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ อำเภอกมลาไสย รองชนะเลิศอันดับ 1 อำเภอนามน รองชนะเลิศอันดับ 2 อำเภอสมเด็จ รางวัลชมเชย อำเภอคำม่วง และอำเภอยางตลาด นอกจากนี้ได้มอบธงสัญลักษณ์ พร้อมใบประกาศให้แก่หมู่บ้านต้นแบบ หมู่บ้านสีขาวปลอดยาเสพติด ที่ผ่านการประเมินจากคณะกรรมการฯ จำนวน 18 หมู่บ้าน
    นอกจากนี้ที่ปรึกษาผู้ตรวจภาคประชาชน ด้านสังคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม วิชาการ ได้นะนำตัวต่อที่ประชุมคณะกรรมการจังหวัดกาฬสินธุ์ เพื่อประสานความร่วมมือในการทำงานในการแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ตลอดจนให้คำแนะนำเพื่อให้การทำงานของจังหวัดกาฬสินธุ์ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

พิมพ์ อีเมล