A- A A+
th Thai zh-CN Chinese (Simplified) en English

    (29 ตค 62) พลโท จเรศักณิ์ อานุภาพ นายวีระศักดิ์ ภูครองหิน สมาชิกวุฒิสภา และคณะสมาชิกวุฒิสภา ลงพื้นที่เยี่ยมไปยังโครงการฝายน้ำล้นลำพะยัง อันเนื่องมาจากพระราชดำริ เพื่อรับทราบ การบริหารจัดการน้ำ ฝายน้ำล้นลำพะยังให้แก่เกษตรกร และเกษตรทฤษฎีใหม่ เศรษฐกิจพอเพียง กุดตอแก่น ตำบลคุ้มเก่า อำเภอเขาวง จังหวัดกาฬสินธุ์ ก่อนเดินทางไปพบปะกลุ่มเกษตรกรเครือข่าย "ฮักแพง แบ่งปัน" กลุ่มเกษตรกรทอผ้า กลุ่มเกษตรกรปลูกผักใช้ปุ๋ยอินทรีย์ และกลุ่มเกษตรกรทำนาแปลงใหญ่ ตำบลคุ้มเก่า อำเภอเขาวง พร้อมทั้งมอบสิ่งของให้แก่ประชาชน เนื่องจากเป็นพื้นที่ที่ได้รับความเดือดร้อนจากปัญหาภัยหนาว

    (29 ตค 62) พลโท จเรศักณิ์ อานุภาพ นายวีระศักดิ์ ภูครองหิน สมาชิกวุฒิสภา และคณะสมาชิกวุฒิสภา ลงพื้นที่เยี่ยมไปยังโครงการฝายน้ำล้นลำพะยัง อันเนื่องมาจากพระราชดำริ เพื่อรับทราบ การบริหารจัดการน้ำ ฝายน้ำล้นลำพะยังให้แก่เกษตรกร และเกษตรทฤษฎีใหม่ เศรษฐกิจพอเพียง กุดตอแก่น ตำบลคุ้มเก่า อำเภอเขาวง จังหวัดกาฬสินธุ์ ก่อนเดินทางไปพบปะกลุ่มเกษตรกรเครือข่าย "ฮักแพง แบ่งปัน" กลุ่มเกษตรกรทอผ้า กลุ่มเกษตรกรปลูกผักใช้ปุ๋ยอินทรีย์ และกลุ่มเกษตรกรทำนาแปลงใหญ่ ตำบลคุ้มเก่า อำเภอเขาวง พร้อมทั้งมอบสิ่งของให้แก่ประชาชน เนื่องจากเป็นพื้นที่ที่ได้รับความเดือดร้อนจากปัญหาภัยหนาว
    พลโทจเรศักณิ์ อานุภาพ ได้กล่าวกับผู้มาต้อนรับ ว่า สำหรับการลงพื้นที่ของสมาชิกวุฒิสภาในโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชน เป็นการลงพื้นที่เพื่อรับฟังข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะ รับทราบปัญหา และอุปสรรค เพื่อให้ได้ข้อมูลที่เป็นจริง นำไปสู่การแก้ไข โดยกลไกของวุฒิสภา และติดตามการบริหารจัดการ การนำนโยบายที่สำคัญ เร่งด่วน ของรัฐบาล ไปสู่การปฏิบัติ ด้วยความเข้าใจถูกต้องสอดคล้องกันในทุกระดับและสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนสำหรับการลงพื้นที่ของสมาชิกวุฒิสภาในโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชน ณ จังหวัดกาฬสินธุ์ เป็นการลงพื้นที่เพื่อรับฟังข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะ รับทราบปัญหา และอุปสรรค เพื่อให้ได้ข้อมูลที่เป็นจริง นำไปสู่การแก้ไข โดยกลไกของวุฒิสภา และติดตามการบริหารจัดการ การนำนโยบายที่สำคัญ เร่งด่วน ของรัฐบาล ไปสู่การปฏิบัติ ด้วยความเข้าใจถูกต้องสอดคล้องกันในทุกระดับและสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชน

 

ที่มา สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดกาฬสินธุ์

พิมพ์ อีเมล