A- A A+
th Thai zh-CN Chinese (Simplified) en English

   (29 ตค 62) จากการลงพื้นที่ของสมาชิกวุฒิสภา ตามโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชน นำโดยพลโทจเรศักณิ์ อานุภาพ นายวีระศักดิ์ ภูครองหิน และคณะวุฒิสภา ลงพื้นที่พบปะกลุ่มเกษตรกรเครือข่ายฮักแพงแบ่งปันตำบลกุดสิมคุ้มเก่าอำเภอเขาวงจังหวัดกาฬสินธุ์ และมีพี่น้องเกษตรกรและชาวบ้านได้นำข้าวเหนียวเขาวงซึ่งเป็นข้าวเหนียว ที่ขึ้นชื่อของจังหวัดกาฬสินธุ์มาให้รับประทานในการลงพื้นที่ในครั้งนี้ ซึ่งทางคณะวุฒิสภาบางท่านบอกว่า เคยได้ยินแต่ชื่อ ไม่เคยได้รับประทาน แต่พอได้รับประทานแล้ว ก็รู้สึกว่าเป็นข้าวเหนียวที่คุณภาพดีกลิ่นหอมนุ่ม อร่อย จึงได้ฝากกับกลุ่มวิสาหกิจชุมชนข้าวเหนียวเขาวง ขอให้รักษาคุณภาพข้าวและมีการพัฒนาให้ดีขึ้นไปอีก ส่วนราคาในปัจจุบันนี้ ข้าวเหนียวเขาวง อยู่ราคาอยู่ประมาณตันละ 20,000 บาท ซึ่งถือว่าเป็นราคาที่ไม่สูงเมื่อเปรียบเทียบกับคุณภาพของข้าว

   (29 ตค 62) จากการลงพื้นที่ของสมาชิกวุฒิสภา ตามโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชน นำโดยพลโทจเรศักณิ์ อานุภาพ นายวีระศักดิ์ ภูครองหิน และคณะวุฒิสภา ลงพื้นที่พบปะกลุ่มเกษตรกรเครือข่ายฮักแพงแบ่งปันตำบลกุดสิมคุ้มเก่าอำเภอ เขาวงจังหวัดกาฬสินธุ์ และมีพี่น้องเกษตรกรและชาวบ้านได้นำข้าวเหนียวเขาวงซึ่งเป็นข้าวเหนียว ที่ขึ้นชื่อของจังหวัดกาฬสินธุ์มาให้รับประทานในการลงพื้นที่ในครั้งนี้ ซึ่งทางคณะวุฒิสภาบางท่านบอกว่า เคยได้ยินแต่ชื่อ ไม่เคยได้รับประทาน แต่พอได้รับประทานแล้ว ก็รู้สึกว่าเป็นข้าวเหนียวที่คุณภาพดีกลิ่นหอมนุ่ม อร่อย จึงได้ฝากกับกลุ่มวิสาหกิจชุมชนข้าวเหนียวเขาวง ขอให้รักษาคุณภาพข้าวและมีการพัฒนาให้ดีขึ้นไปอีก ส่วนราคาในปัจจุบันนี้ ข้าวเหนียวเขาวง อยู่ราคาอยู่ประมาณตันละ 20,000 บาท ซึ่งถือว่าเป็นราคาที่ไม่สูงเมื่อเปรียบเทียบกับคุณภาพของข้าว
   นายวิเศษ คำไชโย ประธานกลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่ ฮักแพง-แบ่งปันอำเภอเขาวง จังหวัดกาฬสินธุ์ ได้กล่าวว่า ข้าวเหนียวเขาวง เป็นข้าวเหนียวที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน จีไอ การผลิต เป็นการผลิตแบบปราณีต คือประชาชนหรือเกษตรกรจะมีการปักดำ ด้วยตนเองและเกี่ยวด้วยตนเอง วิธีการรักษาคุณภาพข้าวให้ได้มาตรฐาน โดยใช้ปุ๋ยอินทรีย์เป็นหลัก ส่วนราคาในตลาดประมาณกิโลกรัมละ 20 บาทหรือ 20,000 บาทต่อตันซึ่งถือว่าไม่แพงเพราะในแต่ละปีจะมีพ่อค้าคนกลาง ได้นำเงินมามัดจำหรือตกเขียวไว้ จนทำให้มีข้าวเพียงพอกับความต้องการของตลาด ซึ่งหาก ผู้บริโภคต้องการ รับประทานข้าวเหนียวเขาวงของจริงต้องเข้ามาซื้อในพื้นที่ ส่วนที่วางขายตามท้องตลาดทั่วไปอาจจะมีการปลอมปนบ้าง

ที่มา สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวดกาฬสินธุ์

พิมพ์ อีเมล