A- A A+
th Thai zh-CN Chinese (Simplified) en English

   (28 ตค 62) พลโทจเรศักณิ์ อานุภาพ นายวีระศักดิ์ ภูครองหิน สมาชิกวุฒิสภา และคณะ ได้ลงพื้นที่ พบปะประชาชน ตามโครงการ สมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนที่ ตำบลภูสิงห์ อำเภอสหัสขันธ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ เพื่อพบปะเยี่ยมเยียนและรับฟังข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะในประเด็นต่างๆจากกลุ่มเกษตรกรผสมผสานแก้ปัญหาเศรษฐกิจพอเพียง กลุ่มทำประมงเลี้ยงปลาในกระชัง กลุ่มทำนาและกลุ่มปลูกผักอินทรีย์ จากนั้นยังได้เดินทางไปดูงาน การบริหารจัดการน้ำระบบชลประทาน เกี่ยวกับการสูบน้ำจากเขื่อนลำปาวขึ้นไปกักเก็บไว้บนอ่างเก็บน้ำที่สูงเพื่อส่งให้เกษตรกรด้วยระบบท่อ จากนั้นก็ได้เดินทางไปศึกษาดูงาน ด้านการประมงของกลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงปลาในกระชังที่บริเวณสะพานเทพสุดา เขื่อนลำปาว อำเภอสหัสขันธ์ จังหวัดกาฬสินธุ์
    พลโทจเรศักณิ์ อานุภาพ นายวีระศักดิ์ ภูครองหิน สมาชิกวุฒิสภา และคณะ ได้ลงพื้นที่ พบปะประชาชน ตามโครงการ สมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนที่ ตำบลภูสิงห์ อำเภอสหัสขันธ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ เพื่อพบปะเยี่ยมเยียนและรับฟังข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะในประเด็นต่างๆจากกลุ่มเกษตรกรผสมผสานแก้ปัญหาเศรษฐกิจพอเพียง กลุ่มทำประมงเลี้ยงปลาในกระชัง กลุ่มทำนาและกลุ่มปลูกผักอินทรีย์ จากนั้นยังได้เดินทางไปดูงาน การบริหารจัดการน้ำระบบชลประทาน เกี่ยวกับการสูบน้ำจากเขื่อนลำปาวขึ้นไปกักเก็บไว้บนอ่างเก็บน้ำที่สูงเพื่อส่งให้เกษตรกรด้วยระบบท่อ จากนั้นก็ได้เดินทางไปศึกษาดูงาน ด้านการประมงของกลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงปลาในกระชังที่บริเวณสะพานเทพสุดา เขื่อนลำปาว อำเภอสหัสขันธ์ จังหวัดกาฬสินธุ์
    พลโทจเรศักณิ์ อานุภาพ กล่าวถึง โครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนว่า การมาพบพี่น้องประชาชนในครั้งนี้ ก็เพื่อเยี่ยมเยียนและทำความเข้าใจ ถึงบทบาทหน้าที่ของสมาชิกวุฒิสภา ในการปรับปรุงกฎหมาย ให้ส่วนราชการนำไปปฏิบัติ เพื่อพัฒนาความเป็นอยู่ของพี่น้องประชาชน และรับฟังความคิดเห็นของทุกภาคส่วน ดังนั้น ซึ่งสมาชิกวุฒิสภา จะต้องมีข้อมูลให้มากที่สุด รอบด้าน เพื่อนำไป เป็นฐานข้อมูล ในการขับเคลื่อนปฏิรูปประเทศตามยุทธศาสตร์ชาติ นอกจากนั้นแล้ว ยังได้ศึกษาดูงาน รับทราบความต้องการของพี่น้องประชาชน ซึ่งได้พี่น้องประชาชนที่อยู่เหนือเขื่อนลำปาว ที่เสียสละที่ทำกินตั้งแต่ ปู่ ย่า ตา ยาย กลับไม่ได้ใช้ประโยชน์จากน้ำในเขื่อนเท่าที่ควร ที่มาเห็นไปวันนี้ คือการสูบน้ำจากเขื่อนลำปาว ไปเก็บไว้ที่สูงแล้วปล่อยเป็นระบบท่อ ให้แก่เกษตรกร ซึ่งเป็นโครงการที่ดีมาก และทางสมาชิกวุฒิสภา ก็จะได้ขับเคลื่อน ในการแก้ปัญหาข้อขัดข้องทางกฎหมาย เกี่ยวกับการใช้น้ำเขื่อน ให้ส่วนราชการสามารถปฏิบัติได้ถูกต้องสะดวกยิ่งขึ้น นอกจากนั้นยังได้รับฟังปัญหาและความต้องการของกลุ่ม เกษตรกรผู้เลี้ยงปลาในกระชังเขื่อนลำปาว เกี่ยวกับอาหารปลาที่มีราคาสูง
 
ที่มา สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดกาฬสินธุ์

พิมพ์ อีเมล