A- A A+
th Thai zh-CN Chinese (Simplified) en English

   วันนี้ (28 ต.ค. 62) ที่ห้องประชุมโสมพะมิตร ศาลากลางจังหวัดกาฬสินธุ์ พลโท จเรศักณิ์ อานุภาพ สมาชิกวุฒิสภา ในฐานะหัวหน้าคณะเดินทางโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนในพื้นที่จังหวัดกาฬสินธุ์ ระหว่างวันที่ 28-29 ตุลาคม 2562 นำคณะกรรมการโครงการฯ ลงพื้นที่เพื่อรับฟังความคิดเห็นของส่วนราชการ ภาคเอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สภาเด็กและเยาวชน และภาค ประชาชน เพื่อรวบรวมข้อมูลที่ได้รับมาประกอบการพิจารณากลั่นกรองกฎหมาย นำไปสู่การแก้ไขภายใต้บทบาทหน้าที่สมาชิกวุฒิสภา โดยมีนายชัยธวัช เนียมศิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ กล่าวต้อนรับและให้ข้อมูลในภาพรวมของจังหวัดกาฬสินธุ์ ภายใต้วิสัยทัศน์มั่งคั่งด้วยเกษตรปลอดภัย ไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง    วันนี้ (28 ต.ค. 62) ที่ห้องประชุมโสมพะมิตร ศาลากลางจังหวัดกาฬสินธุ์ พลโท จเรศักณิ์ อานุภาพ สมาชิกวุฒิสภา ในฐานะหัวหน้าคณะเดินทางโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนในพื้นที่จังหวัดกาฬสินธุ์ ระหว่างวันที่ 28-29 ตุลาคม 2562 นำคณะกรรมการโครงการฯ ลงพื้นที่เพื่อรับฟังความคิดเห็นของส่วนราชการ ภาคเอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สภาเด็กและเยาวชน และภาค ประชาชน เพื่อรวบรวมข้อมูลที่ได้รับมาประกอบการพิจารณากลั่นกรองกฎหมาย นำไปสู่การแก้ไขภายใต้บทบาทหน้าที่สมาชิกวุฒิสภา โดยมีนายชัยธวัช เนียมศิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ กล่าวต้อนรับและให้ข้อมูลในภาพรวมของจังหวัดกาฬสินธุ์ ภายใต้วิสัยทัศน์มั่งคั่งด้วยเกษตรปลอดภัย ไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง
  พลโท จเรศักณิ์ อานุภาพ สมาชิกวุฒิสภา กล่าวว่า การลงพื้นที่ในครั้งนี้เพื่อติดตามการบริหารจัดการ ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการนำนโยบายสู่การปฏิบัติ นโยบายสำคัญเร่งด่วนของรัฐบาล การมีส่วนร่วมของภาคประชาชน การปฏิรูปการศึกษา ติดตาม โครงการกาฬสินธุ์แฮปปี้เนสโมเดล คนกาฬสินธุ์ไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง โดยเฉพาะ การแก้ไขปัญหาที่ทำกิน เพื่อลดความเหลื่อมล้ำในสังคม
   ทั้งนี้ โครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนจังหวัดกาฬสินธุ์ ระหว่างวันที่ 28-29 ตุลาคมนี้ เน้นการลงพื้นที่ ติดตามประเด็นที่เกี่ยวข้องกับปัญหาเด็กและเยาวชน การส่งเสริมอาชีพ ผู้สูงอายุ คนพิการ ผู้ด้อยโอกาส กลุ่มอาชีพ และโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ
 
ที่มา สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดกาฬสินธุ์

พิมพ์ อีเมล