A- A A+
th Thai zh-CN Chinese (Simplified) en English

   วันที่ (27 ต.ค. 62) พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานให้สมาคมสตรีนักธุรกิจและวิชาชีพแห่งประเทศไทย จังหวัดกาฬสินธุ์ โดยนางวัชรี มงคลศรีสวัสดิ์ นำผ้าพระกฐินพระราชทานไปทอดถวาย ณ วัดกลาง (พระอารามหลวง) อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์ เพื่อถวายแด่พระสงฆ์ผู้อยู่จำพรรษาถ้วนไตรมาส คือ พระครูปริยัติพัฒนกิจ เจ้าคณะอำเภอดอนจาน ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดกลาง (พระอารามหลวง) โดยมีนายชัยธวัช เนียมศิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ ข้าราชการ ทหาร ตำรวจ พ่อค้า ประชาชนชาวจังหวัดกาฬสินธุ์ร่วมพิธี
   วันที่ (27 ต.ค. 62) พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานให้สมาคมสตรีนักธุรกิจและวิชาชีพแห่งประเทศไทย จังหวัดกาฬสินธุ์ โดยนางวัชรี มงคลศรีสวัสดิ์ นำผ้าพระกฐินพระราชทานไปทอดถวาย ณ วัดกลาง (พระอารามหลวง) อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์ เพื่อถวายแด่พระสงฆ์ผู้อยู่จำพรรษาถ้วนไตรมาส คือ พระครูปริยัติพัฒนกิจ เจ้าคณะอำเภอดอนจาน ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดกลาง (พระอารามหลวง) โดยมีนายชัยธวัช เนียมศิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ ข้าราชการ ทหาร ตำรวจ พ่อค้า ประชาชนชาวจังหวัดกาฬสินธุ์ร่วมพิธี
   ในการถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปี 2562 นางวัชรี มงคลศรีสวัสดิ์ นายกสมาคมสตรีนักธุรกิจและวิชาชีพแห่งประเทศไทย จังหวัดกาฬสินธุ์ พร้อมด้วยญาติพี่น้อง ข้าราชการ พ่อค้า ประชาชนชาวจังหวัดกาฬสินธุ์ ได้ร่วมกันทำบุญเพื่อทำนุบำรุงพระพุทธศาสนา รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 1,041,999 บาท เพื่อนำไปบำรุงบูรณปฏิสังขรณ์วัดกลาง (พระอารามหลวง) บำรุงโรงเรียนพระปริยัติธรรมสามัญวัดกลางกาฬสินธุ์ต่อไป
 
ที่มา สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดกาฬสินธุ์

พิมพ์ อีเมล