A- A A+
th Thai zh-CN Chinese (Simplified) en English

   (25 ต.ค.62) พ.อ.มานพ ไขขุนทด รอง ผอ.รมน. กาฬสินธุ์ นายมาวิน ยศรุ่งเรืองวัฒนา ผอ.ศูนย์ดำรงธรรม จังหวัดกาฬสินธุ์ ผู้แทนผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดกาฬสินธุ์ ผู้แทนนายอำเภอห้วยผึ้ง เทศบาลตำบลคำบง ผู้แทนโรงงานแป้งมันกาฬสินธุ์ ชาวบ้านที่ได้รับความเดือดร้อน จากการระบายน้ำเสียของโรงงาน ร่วมประชุมแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของราษฎรบ้านโคกศรี หมู่ที่ 2 และ 3 ตำบลคำบง อำเภอห้วยผึ้ง สาเหตุจากน้ำเน่าเสียของโรงงาน ไหลลงสู่ที่นาของชาวบ้าน โดยใช้ห้องประชุม เทศบาลตำบลคำบง อำเภอห้วยผึ้ง เป็นสถานที่ในการประชุม ซึ่งครั้งนี้เป็นการประชุม เพื่อติดตามแผนพัฒนาและปรับปรุงโรงงานและการเยียวยาชาวบ้านที่ได้รับผลกระทบ หลังจากสำนักงานอุตสาหกรรมออกหนังสือให้โรงงานปิดปรับปรุงระบบบำบัดน้ำเสีย โดยโรงงานพร้อม แก้ไขปัญหา ด้วยการขุดท่อบายพาสที่ฝังไว้รอบคันคูบำบัดน้ำเสียออกทั้งหมด ปลูกพืชตระกูลกก ธูปฤาษี ในบ่อบำบัดน้ำเสียเพื่อสร้าง wet land ช่วยบำบัดน้ำเสีย ปลูกต้นไม้โดยรอบและภายในโรงงาน เพื่อสร้างฉากมีชีวิตป้องกันฝุ่นละอองกระจายออกนอกโรงงาน พร้อมขอรับการสนับสนุน EM จาก กอ.รมน.และสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดกาฬสินธุ์ เพื่อบำบัดและฟื้นฟูลำห้วยแข้ ซึ่งมีสภาพน้ำเสียให้ดีขึ้น และพร้อมจ่ายเงินชดเชยเยียวยาชาวบ้านที่ได้รับผลกระทบ จากการระบายน้ำเสียของโรงงาน
   (25 ต.ค.62) พ.อ.มานพ ไขขุนทด รอง ผอ.รมน. กาฬสินธุ์ นายมาวิน ยศรุ่งเรืองวัฒนา ผอ.ศูนย์ดำรงธรรม จังหวัดกาฬสินธุ์ ผู้แทนผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดกาฬสินธุ์ ผู้แทนนายอำเภอห้วยผึ้ง เทศบาลตำบลคำบง ผู้แทนโรงงานแป้งมันกาฬสินธุ์ ชาวบ้านที่ได้รับความเดือดร้อน จากการระบายน้ำเสียของโรงงาน ร่วมประชุมแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของราษฎรบ้านโคกศรี หมู่ที่ 2 และ 3 ตำบลคำบง อำเภอห้วยผึ้ง สาเหตุจากน้ำเน่าเสียของโรงงาน ไหลลงสู่ที่นาของชาวบ้าน โดยใช้ห้องประชุม เทศบาลตำบลคำบง อำเภอห้วยผึ้ง เป็นสถานที่ในการประชุม ซึ่งครั้งนี้เป็นการประชุม เพื่อติดตามแผนพัฒนาและปรับปรุงโรงงานและการเยียวยาชาวบ้านที่ได้รับผลกระทบ หลังจากสำนักงานอุตสาหกรรมออกหนังสือให้โรงงานปิดปรับปรุงระบบบำบัดน้ำเสีย โดยโรงงานพร้อม แก้ไขปัญหา ด้วยการขุดท่อบายพาสที่ฝังไว้รอบคันคูบำบัดน้ำเสียออกทั้งหมด ปลูกพืชตระกูลกก ธูปฤาษี ในบ่อบำบัดน้ำเสียเพื่อสร้าง wet land ช่วยบำบัดน้ำเสีย ปลูกต้นไม้โดยรอบและภายในโรงงาน เพื่อสร้างฉากมีชีวิตป้องกันฝุ่นละอองกระจายออกนอกโรงงาน พร้อมขอรับการสนับสนุน EM จาก กอ.รมน.และสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดกาฬสินธุ์ เพื่อบำบัดและฟื้นฟูลำห้วยแข้ ซึ่งมีสภาพน้ำเสียให้ดีขึ้น และพร้อมจ่ายเงินชดเชยเยียวยาชาวบ้านที่ได้รับผลกระทบ จากการระบายน้ำเสียของโรงงาน
    พ.อ. มานพ ไขขุนทด รอง ผอ.รมน. กาฬสินธุ์ กล่าวว่าโรงงานแป้งมันกาฬสินธุ์ พร้อมจ่ายเงินชดเชยเยียวยาในรอบแรกนี้ 14 ราย คิดจากผลผลิตต่อไร่เป็นหลัก ชดเชยให้ไร่ละ 10,000 บาทพร้อมการปรับปรุงบำรุงดินอีก ไร่ละ 1,000 บาท รวม 11,000 บาทต่อไร่ ส่วนอีก 5 ราย ที่ส่งข้อมูลให้ภายหลัง อยู่ระหว่างการตรวจสอบความถูกต้อง
    ด้านนายอนุชา แสงโคตร กล่าวว่า ชาวบ้านที่ได้รับผลกระทบ ต่างพอใจในการปรับปรุงแก้ไขปัญหาการปล่อยน้ำเสีย และการจ่ายเงินเยียวยาของโรงงาน
    สำหรับการบำบัดและฟื้นฟูลำห้วยแข้ ลำน้ำสาธารณะที่ได้รับผล กระทบ มีสภาพน้ำเสียจากโรงงาน นั้น กอ.รมน.จังหวัดกาฬสินธุ์ ก็ได้ออกมาถ่ายทอดความรู้ในการใช้ EM การผลิตน้ำยา EM และการทำ EM Ball ไปโยนในแหล่งน้ำ ปรับสภาพน้ำเสียให้ดีขึ้น
 
ที่มา สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดกาฬสินธุ์

พิมพ์ อีเมล