A- A A+
th Thai zh-CN Chinese (Simplified) en English

    วันที่ 23 ตุลาคม 2562 นายชัยธวัช เนียมศิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ เป็นประธานเปิดกิจกรรมจิตอาสา “เราทำความดี ด้วยหัวใจ” พัฒนา ปรับภูมิทัศน์ ทำความสะอาดบริเวณเส้นทาง และระบบสาธารณูปโภคพื้นฐาน เช่น ไฟฟ้า ประปา รวมถึงการตรวจสอบความปลอดภัยและความพร้อมในการใช้งานของระบบไฟฟ้า ประปาในพื้นที่ที่ประสบอุทกภัย หรือกิจกรรมพัฒนาอื่น ๆ ที่เกี่ยวเนื่องกับพระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระปิยมหาราช  โดยจังหวัดกาฬสินธุ์ กำหนดจัดกิจกรรมที่บริเวณถนนมาประณีต เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์

    วันที่ 23 ตุลาคม 2562 นายชัยธวัช เนียมศิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ เป็นประธานเปิดกิจกรรมจิตอาสา “เราทำความดี ด้วยหัวใจ” พัฒนา ปรับภูมิทัศน์ ทำความสะอาดบริเวณเส้นทาง และระบบสาธารณูปโภคพื้นฐาน เช่น ไฟฟ้า ประปา รวมถึงการตรวจสอบความปลอดภัยและความพร้อมในการใช้งานของระบบไฟฟ้า ประปาในพื้นที่ที่ประสบอุทกภัย หรือกิจกรรมพัฒนาอื่น ๆ ที่เกี่ยวเนื่องกับพระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระปิยมหาราช  โดยจังหวัดกาฬสินธุ์ กำหนดจัดกิจกรรมที่บริเวณถนนมาประณีต เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์
   จิตอาสาพระราชทาน 904 วปร.จังหวัดกาฬสินธุ์ ได้ร่วมกันการล้างทำความสะอาดถนน ลอกท่อ ทาสีขอบทาง เก็บสายไฟที่ไม่ใช้ ตัดแต่งกิ่งไม้ ปรับ ภูมิทัศน์โดยรอบให้สะอาด เป็นระเบียบ ทุกคนที่เข้าร่วมกิจกรรมต่างทำด้วยความตั้งใจเพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดีและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ พระปิยมหาราช

 

พิมพ์ อีเมล