A- A A+
th Thai zh-CN Chinese (Simplified) en English

   วันที่ 23 ตุลาคม 2562 ที่บริเวณลานด้านหน้าพระบรมรูปทรงม้า ศาลากลางจังหวัดกาฬสินธุ์ (หลังเก่า) นายชัยธวัช เนียมศิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ เป็นประธานในพิธีวางพวงมาลาและถวายบังคม พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต หรือวันปิยมหาราช เพื่อเป็นการน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาจุฬาลงกรณ์ พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ ตุลาการ ทหาร ตำรวจ ข้าราชการ สมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัด แม่บ้านมหาดไทย และประชาชนชาวกาฬสินธุ์ ทุกหมู่เหล่าร่วมพิธี

   วันที่ 23 ตุลาคม 2562 ที่บริเวณลานด้านหน้าพระบรมรูปทรงม้า ศาลากลางจังหวัดกาฬสินธุ์ (หลังเก่า) นายชัยธวัช เนียมศิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ เป็นประธานในพิธีวางพวงมาลาและถวายบังคม พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต หรือวันปิยมหาราช เพื่อเป็นการน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหา จุฬาลงกรณ์ พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ ตุลาการ ทหาร ตำรวจ ข้าราชการ สมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัด แม่บ้านมหาดไทย และประชาชนชาวกาฬสินธุ์ ทุกหมู่เหล่าร่วมพิธี
   วันปิยมหาราช ตรงกับวันที่ 23 ตุลาคม ของทุกปี เป็นวันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องจากพระองค์ทรงเป็นที่รักใคร่อย่างล้นเหลือของพสกนิกรทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศ พระองค์จึงได้รับการถวายพระราชสมัญญานามว่า "สมเด็จพระปิยมหาราช" ซึ่งมีความหมายว่า "พระมหากษัตริย์ที่ทรงเป็นที่รักยิ่งของปวงชน"

 

พิมพ์ อีเมล