A- A A+
th Thai zh-CN Chinese (Simplified) en English ja Japanese lo Lao

     10 ต.ค 62) ศูนย์ประสานงานและแก้ปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5 ระดับจังหวัดกาฬสินธุ์ ที่มีนายชัยธวัช เนียมศิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ เป็นผู้บัญชาการเหตุการณ์ เร่งแก้ปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก โดยให้สำนักงานขนส่งจังหวัดกาฬสินธุ์ ตั้งจุดบริการตรวจเขม่าควันดำ รถยนต์ kickoff รถจากส่วนราชการ เพื่อแก้ปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM2.5) โดยการตรวจดังกล่าวค่าควันดำต้องไม่เกินร้อยละ​ 45 หากเกินจะถือเป็นความผิดตามกฎหมาย​ กรณีตรวจพบว่ามีค่าเกินเกณฑ์​ สำนักงานขนส่งจะให้ไปทำการแก้ไขปรับปรุงตามข้อแนะนำแล้วนำมาตรวจวัดค่าใหม่ภายใน​ 3 วัน​ จนกว่าจะมีค่าไม่เกินเกณฑ์​ หากไม่ทำการแก้ภายในระยะเวลาที่กำหนดจะดำเนินการลงโทษและอายัดทะเบียนรถ สำหรับประชาชน ที่เป็นเจ้าของรถ สามารถนำรถไปตรวจเขม่าควันดำได้ที่สำนักงานขนส่งจังหวัดกาฬสินธุ์ ได้ฟรี

     10 ต.ค 62) ศูนย์ประสานงานและแก้ปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5 ระดับจังหวัดกาฬสินธุ์ ที่มีนายชัยธวัช เนียมศิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ เป็นผู้บัญชาการเหตุการณ์ เร่งแก้ปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก โดยให้สำนักงานขนส่งจังหวัดกาฬสินธุ์ ตั้งจุดบริการตรวจเขม่าควันดำ รถยนต์ kickoff รถจากส่วนราชการ เพื่อแก้ปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM2.5) โดยการตรวจดังกล่าวค่าควันดำต้องไม่เกินร้อยละ​ 45 หากเกินจะถือเป็นความผิดตามกฎหมาย​ กรณีตรวจพบว่ามีค่าเกินเกณฑ์​ สำนักงานขนส่งจะให้ไปทำการแก้ไขปรับปรุงตามข้อแนะนำแล้วนำมาตรวจวัดค่าใหม่ภายใน​ 3 วัน​ จนกว่าจะมีค่าไม่เกินเกณฑ์​ หากไม่ทำการแก้ภายในระยะเวลาที่กำหนดจะดำเนินการลงโทษและอายัดทะเบียนรถ สำหรับประชาชน ที่เป็นเจ้าของรถ สามารถนำรถไปตรวจเขม่าควันดำได้ที่สำนักงานขนส่งจังหวัดกาฬสินธุ์ ได้ฟรี
      ด้าน ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ กล่าวว่า จังหวัดกาฬสินธุ์ได้จัดตั้งศูนย์ประสานงานและแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5 ระดับจังหวัดอยู่บนชั้น 2 ศาลากลางจังหวัด โดยวางแนวทางในการแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็กที่มีสาเหตุมาจากการเผา เขม่าควันดำจากรถยนต์ ควัน และฝุ่นละอองจากโรงงานอุตสาหกรรม โดยได้บูรณาการการทำงานร่วมกันทั้งภาคราชการ ภาคเอกชน ภาคประชาชน อย่างเป็นระบบเพื่อลดปัญหาPM 2.5 อย่างยั่งยืน สร้างคุณภาพชีวิตที่ดีให้กับประชาชน

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

พิมพ์ อีเมล