A- A A+
th Thai zh-CN Chinese (Simplified) en English ja Japanese lo Lao
     (9 ต.ค 62) ที่หอประชุมอำเภอสามชัย จังหวัดกาฬสินธุ์ นายชัยธวัช เนียมศิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ นายสนั่น พงษ์อักษร รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ นายชาญชัย ศรศรีวิชัย ปลัดจังหวัดกาฬสินธุ์ นายคณิต คงช่วย หัวหน้าสำนักงานจังหวัดกาฬสินธุ์ ลงพื้นที่เยี่ยมเยียนให้กำลังใจ โดยผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ ได้มอบนโยบายการทำงานให้กับผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน แพทย์ประจำตำบล และสารวัตรกำนัน จากทุกตำบลของอำเภอสามชัย โดยมีนายชูชาติ คำมา นายอำเภอสามชัย กล่าวรายงานสภาพพื้นที่ ความเป็นมาของอำเภอ      (9 ต.ค 62) ที่หอประชุมอำเภอสามชัย จังหวัดกาฬสินธุ์ นายชัยธวัช เนียมศิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ นายสนั่น พงษ์อักษร รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ นายชาญชัย ศรศรีวิชัย ปลัดจังหวัดกาฬสินธุ์ นายคณิต คงช่วย หัวหน้าสำนักงานจังหวัดกาฬสินธุ์ ลงพื้นที่เยี่ยมเยียนให้กำลังใจ โดยผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ ได้มอบนโยบายการทำงานให้กับผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน แพทย์ประจำตำบล และสารวัตรกำนัน จากทุกตำบลของอำเภอสามชัย โดยมีนายชูชาติ คำมา นายอำเภอสามชัย กล่าวรายงานสภาพพื้นที่ ความเป็นมาของอำเภอ
     ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ กล่าวว่า จุดแข็งของอำเภอสามชัย คือด้านความมั่นคง ที่ทางอำเภอสามารถนำผู้เสพผู้ติดยาเข้ารับการบำบัดรักษา ตลอดจนปลูกพืชเศรษฐกิจ เช่นทุเรียน เป็นอำเภอเดียวของจังหวัดกาฬสินธุ์ จึงขอให้ทุกคน ได้ร่วมแรงร่วมใจกันเพื่อพัฒนาพื้นที่ของตนเอง ทำหน้าที่ของตนเองให้ดีที่สุด อย่างเต็มความสามารถ ขับเคลื่อนงานตามนโยบายของรัฐบาล และยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดกาฬสินธุ์ ร่วมกันทำงานเป็นทีมตามแบบ we are kalasin ฉับพลัน ทันที และมีประสิทธิภาพ เพื่อประโยชน์สุขของพี่น้องประชาชน
ที่มา สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดกาฬสินธุ์

พิมพ์ อีเมล