คำสั่งมอบอำนาจผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ ตามคำสั่งจังหวัดกาฬสินธุ์ ที่ 4511/2560 ลงวันที่ 15 พฤศจิกายน 2560

 

พิมพ์ อีเมล