A- A A+
th Thai zh-CN Chinese (Simplified) en English ja Japanese lo Lao
    ในการประชุมเพื่อแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM 2.5) ระดับจังหวัด ที่มีนายชัยธวัช เนียมศิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์เป็นประธาน ได้มีการหารือ แนวทางการจัดทำยุทธศาสตร์ มาตรการและแผนปฏิบัติการเพื่อแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM 2.5) ในระดับจังหวัด โดยจังหวัดกาฬสินธุ์ ได้ตั้งศูนย์ประสานงานและแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM 2.5) ระดับจังหวัด ขึ้นณ ห้องดอกพะยอม ศาลากลางจังหวัดกาฬสินธุ์ โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ เป็นผู้บัญชาการเหตุการณ์ และแต่งตั้งคณะทำงาน เพื่อขับเคลื่อนตามแผนยุทธศาสตร์ของจังหวัดกาฬสินธุ์ ทั้งนี้ มอบหมายให้สำนักงานขนส่งจังหวัดดูแล กวดขัน ตรวจรถยนต์เครื่องยนต์ดีเซลที่มีควันดำ ประชาสัมพันธ์หลีกเลี่ยงการใช้รถยนต์ส่วนตัว หน่วยงานในสังกัดกระทรวงมหาดไทย กำกับดูแลการห้ามเผาในที่โล่ง ควบคุมการก่อสร้างและแจ้งข้อมูลให้ประชาชนทราบ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด แนะนำการป้องกันด้านสุขภาพ และสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัด ตรวจสอบและกำกับการปล่อยมลพิษสู่สิ่งแวดล้อมของโรงงานอุตสาหกรรม ซึ่งจังหวัดกาฬสินธุ์ ได้ดำเนินการตามยุทธศาสตร์การผลิตอ้อยที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมปี 2562-2565 ตั้งเป้าเพื่อให้การเผาอ้อยเป็นศูนย์     ในการประชุมเพื่อแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM 2.5) ระดับจังหวัด ที่มีนายชัยธวัช เนียมศิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์เป็นประธาน ได้มีการหารือ แนวทางการจัดทำยุทธศาสตร์ มาตรการและแผนปฏิบัติการเพื่อแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM 2.5) ในระดับจังหวัด โดยจังหวัดกาฬสินธุ์ ได้ตั้งศูนย์ประสานงานและแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM 2.5) ระดับจังหวัด ขึ้นณ ห้องดอกพะยอม ศาลากลางจังหวัดกาฬสินธุ์ โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ เป็นผู้บัญชาการเหตุการณ์ และแต่งตั้งคณะทำงาน เพื่อขับเคลื่อนตามแผนยุทธศาสตร์ของจังหวัดกาฬสินธุ์ ทั้งนี้ มอบหมายให้สำนักงานขนส่งจังหวัดดูแล กวดขัน ตรวจรถยนต์เครื่องยนต์ดีเซลที่มีควันดำ ประชาสัมพันธ์หลีกเลี่ยงการใช้รถยนต์ส่วนตัว หน่วยงานในสังกัดกระทรวงมหาดไทย กำกับดูแลการห้ามเผาในที่โล่ง ควบคุมการก่อสร้างและแจ้งข้อมูลให้ประชาชนทราบ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด แนะนำการป้องกันด้านสุขภาพ และสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัด ตรวจสอบและกำกับการปล่อยมลพิษสู่สิ่งแวดล้อมของโรงงานอุตสาหกรรม ซึ่งจังหวัดกาฬสินธุ์ ได้ดำเนินการตามยุทธศาสตร์การผลิตอ้อยที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมปี 2562-2565 ตั้งเป้าเพื่อให้การเผาอ้อยเป็นศูนย์
    และในวันที่ 10 ตุลาคม 2562 เวลา 08.00 น. ณ ศาลากลางจังหวัดกาฬสินธุ์ ศูนย์ประสานงานและแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM 2.5 )โดยสำนักงานขนส่งจังหวัดกาฬสินธุ์ จะดำเนินการตรวจสภาพ เขม่าควันรถยนต์ส่วนราชการ ตั้งเป้าให้รถยนต์ส่วนราชการ เขม่าควันดำเป็นศูนย์ เพื่อร่วมแก้ปัญหา PM 2.5 ในพื้นที่
ที่มา สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดกาฬสินธุ์

พิมพ์ อีเมล