A- A A+
th Thai zh-CN Chinese (Simplified) en English ja Japanese lo Lao
    วันที่ 8 ตุลาคม 2562 ที่ห้องประชุมเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ นายชัยธวัช เนียมศิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ ประชุมมอบนโยบายการปฏิบัติราชการแก่ผู้บริหารและข้าราชการเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ โดยมีนายจารุวัฒน์ บุญเพิ่ม นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ์ คณะผู้บริหาร และข้าราชการเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ร่วมให้การต้อนรับและรายงานผลการดำเนินงานในด้านต่างๆประกอบด้วย ด้านเศรษฐกิจ ด้านสังคม และด้านสิ่งแวดล้อม และแผนงาน โครงการต่างๆที่จะดำเนินการพัฒนาเมืองกาฬสินธุ์เพื่อประโยชน์และความสุขของประชาชน      วันที่ 8 ตุลาคม 2562 ที่ห้องประชุมเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ นายชัยธวัช เนียมศิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ ประชุมมอบนโยบายการปฏิบัติราชการแก่ผู้บริหารและข้าราชการเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ โดยมีนายจารุวัฒน์ บุญเพิ่ม นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ์ คณะผู้บริหาร และข้าราชการเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ร่วมให้การต้อนรับและรายงานผลการดำเนินงานในด้านต่างๆประกอบด้วย ด้านเศรษฐกิจ ด้านสังคม และด้านสิ่งแวดล้อม และแผนงาน โครงการต่างๆที่จะดำเนินการพัฒนาเมืองกาฬสินธุ์เพื่อประโยชน์และความสุขของประชาชน
      นายชัยธวัช เนียมศิริ  ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ กล่าวว่า ขอชื่นชมการทำงานของทีมงานสำนักงานเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ ที่มีผลงานเป็นที่ประจักษ์ จึงขอให้ร่วมกันทำงานเป็นทีมภายใต้แนวคิดที่ว่า เราคือกาฬสินธุ์ หรือ we are kalasin ในการขับเคลื่อนการทำงานในบทบาทหน้าที่ของเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ต่อไปอย่างเข้มแข็ง โดยผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์จะผลักดันและสนับสนุนแผนงาน โครงการ และงบประมาณในการพัฒนาและแก้ไขปัญหาของเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ เช่น โครงการก่อสร้างพุทธมณฑลจังหวัดกาฬสินธุ์ โครงการนำสายไฟฟ้าและสายสื่อสารลงใต้ดินตามแนวถนนกาฬสินธุ์ตลอดสาย เพื่อความเรียบร้อยและสวยงาม โครงการปรับปรุงแม่น้ำปาว และโครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำเพื่อแก้ปัญหาน้ำท่วมเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ เป็นต้น
ที่มา สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดกาฬสินธุ์

พิมพ์ อีเมล