A- A A+
th Thai zh-CN Chinese (Simplified) en English ja Japanese lo Lao
      (8 ต.ค. 62) นางนงนิตย์ เนียมศิริ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดกาฬสินธุ์ พร้อมคณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดกาฬสินธุ์ ได้มอบบ้านตามโครงการบ้านกาชาดเพื่อผู้ยากไร้ เลขที่ 41 หมู่ที 7 ตำบลบ่อแก้ว อำเภอนาคู จังหวัดกาฬสินธุ์ ให้กับเด็กหญิงสุพัฒตรา บุญเที่ยง อายุ 11 ปี นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนม่วงกุล ตำบลบ่อแก้ว อำเภอนาคู มีฐานะยากจน และมีความประพฤติดี ไม่มีที่อยู่อาศัยเป็นของตนเอง และเป็นบุคคลที่อยู่ในโครงการคนกาฬสินธุ์ไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง พร้อมนี้นายกเหล่ากาชาดจังหวัดกาฬสินธุ์ ได้มอบถุงยังชีพ เครื่องอุปโภค บริโภค ผ้าห่ม พัดลม หม้อหุงข้าว ข้าวสารอาหารแห้ง ด้วย       (8 ต.ค. 62) นางนงนิตย์ เนียมศิริ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดกาฬสินธุ์ พร้อมคณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดกาฬสินธุ์ ได้มอบบ้านตามโครงการบ้านกาชาดเพื่อผู้ยากไร้ เลขที่ 41 หมู่ที 7 ตำบลบ่อแก้ว อำเภอนาคู จังหวัดกาฬสินธุ์ ให้กับเด็กหญิงสุพัฒตรา บุญเที่ยง อายุ 11 ปี นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนม่วงกุล ตำบลบ่อแก้ว อำเภอนาคู มีฐานะยากจน และมีความประพฤติดี ไม่มีที่อยู่อาศัยเป็นของตนเอง และเป็นบุคคลที่อยู่ในโครงการคนกาฬสินธุ์ไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง พร้อมนี้นายกเหล่ากาชาดจังหวัดกาฬสินธุ์ ได้มอบถุงยังชีพ เครื่องอุปโภค บริโภค ผ้าห่ม พัดลม หม้อหุงข้าว ข้าวสารอาหารแห้ง ด้วย
       นายกเหล่ากาชาดจังหวัดกาฬสินธุ์ กล่าวว่า โครงการบ้านกาชาดเพื่อผู้ยากไร้ จัดทำขึ้นเพื่อช่วยเหลือราษฎรที่ตกทุกข์ได้ยากให้มีที่อยู่อาศัยที่ดี มั่นคง แข็งแรง โดยการก่อสร้างบ้านครั้งนี้เหล่ากาชาดจังหวัดกาฬสินธุ์ได้สมทบงบประมาณในการก่อสร้าง จำนวน 60,000.-บาท ส่วนแรงงานในการก่อสร้าง วัสดุอุปกรณ์เพิ่มเติมจากองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อแก้ว อำเภอนาคู ได้ช่วยเหลือ ซึ่งแสดงให้เห็นถึงความรัก ความห่วงใยของคนในชุมชนด้วยกัน คนกาฬสินธุ์ไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง แต่เราจะไปด้วยกัน
 
ที่มา สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดกาฬสินธุ์

พิมพ์ อีเมล