A- A A+
th Thai zh-CN Chinese (Simplified) en English ja Japanese lo Lao
  (8 ตุลาคม 62)ที่โรงแรมริมปาว อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์ กรมโยธาธิการและผังเมืองได้จัดประชุมระดมความคิดเห็นในการวางแผนและจัดทำผังระบายน้ำจังหวัดในลุ่มน้ำชี โดยมีนายสนั่น พงษ์อักษร รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ เป็นประธาน ผู้เข้าร่วมประชุม ประกอบด้วย หัวหน้าส่วนราชการ ผู้แทนนายอำเภอ เกษตรอำเภอ ผู้บริหารท้องถิ่น ผู้นำชุมชน ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม   (8 ตุลาคม 62)ที่โรงแรมริมปาว อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์ กรมโยธาธิการและผังเมืองได้จัดประชุมระดมความคิดเห็นในการวางแผนและจัดทำผังระบายน้ำจังหวัดในลุ่มน้ำชี โดยมีนายสนั่น พงษ์อักษร รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ เป็นประธาน ผู้เข้าร่วมประชุม ประกอบด้วย หัวหน้าส่วนราชการ ผู้แทนนายอำเภอ เกษตรอำเภอ ผู้บริหารท้องถิ่น ผู้นำชุมชน ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม
  วัตถุประสงค์เพื่อระดมความคิดเห็นในการศึกษาวิเคราะห์พื้นที่เสี่ยงอุทกภัย เพื่อกำหนดระดับความเสี่ยงในพื้นที่ลุ่มน้ำระดับจังหวัด ศึกษาวิเคราะห์สิ่งปลูกสร้างและโครงสร้างพื้นฐานที่กีดขวางทางน้ำ พร้อมเสนอแนวทางในการแก้ปัญหา การจัดทำแผนป้องกันอุทกภัย กำหนดมาตรการทางผังเมือง การจัดทำโครงการปรับปรุงป้องกันระบบน้ำท่วม การระบายน้ำ และการใช้ที่ดินทั้งนี้เป็นการป้องกันปัญหาที่จะเกิดขึ้นในอนาคต สำหรับในช่วงที่ผ่านมาจังหวัดกาฬสินธุ์ มีพื้นที่ถูกน้ำท่วมและผลผลิตทางการเกษตรได้รับผลกระทบในพื้นที่ อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ อำเภอยางตลาด อำเภอกมลาไสย อำเภอฆ้องชัย และอำเภอร่องคำ ซึ่งขณะนี้ทางจังหวัดได้เร่งสำรวจความเสียหายและทำความเข้าใจกับเกษตรกรในการช่วยเหลือผลผลิตที่ได้รับเสียหาย
ที่มาสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดกาฬสินธุ์

พิมพ์ อีเมล