A- A A+
th Thai zh-CN Chinese (Simplified) en English ja Japanese lo Lao
      ที่หอประชุมธรรมาภิบาล เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ นายประสาน หวังรัตนปราณี ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี พร้อมคณะ เดินทางไปมอบสิ่งของอุปโภคบริโภคช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยวาตภัยในพื้นที่จังหวัดกาฬสินธุ์ โดยมีนายชัยธวัช เนียมศิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ กล่าวรายงานสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่ ทั้งนี้รัฐบาลได้มีความห่วงใยพี่น้องประชาชนชาวจังหวัดกาฬสินธุ์ ที่เกิดความทุกข์ยากเดือดร้อนอันเนื่องจากผลกระทบจากสถานการณ์อุทกภัยและวาตภัยโดยเฉพาะชุมชนในเขตเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ ที่เกิดน้ำท่วมขังบ้านเรือนที่อยู่อาศัยจำนวนหลายวัน จึงได้นำสิ่งของเครื่องอุปโภคบริโภคจำนวน 500 ชุด ไปมอบให้กับประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนเพื่อเป็นการให้กำลังใจ เยียวยาแก่ผู้ประสบภัย       ที่หอประชุมธรรมาภิบาล เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ นายประสาน หวังรัตนปราณี ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี พร้อมคณะ เดินทางไปมอบสิ่งของอุปโภคบริโภคช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยวาตภัยในพื้นที่จังหวัดกาฬสินธุ์ โดยมีนายชัยธวัช เนียมศิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ กล่าวรายงานสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่ ทั้งนี้รัฐบาลได้มีความห่วงใยพี่น้องประชาชนชาวจังหวัดกาฬสินธุ์ ที่เกิดความทุกข์ยากเดือดร้อนอันเนื่องจากผลกระทบจากสถานการณ์อุทกภัยและวาตภัยโดยเฉพาะชุมชนในเขตเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ ที่เกิดน้ำท่วมขังบ้านเรือนที่อยู่อาศัยจำนวนหลายวัน จึงได้นำสิ่งของเครื่องอุปโภคบริโภคจำนวน 500 ชุด ไปมอบให้กับประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนเพื่อเป็นการให้กำลังใจ เยียวยาแก่ผู้ประสบภัย
      สำหรับสถานการณ์ปัจจุบันในพื้นที่จังหวัดกาฬสินธุ์ ภัยพิบัติดังกล่าวได้เข้าสู่ภาวะปกติแล้วประชาชนสามารถดำเนินชีวิตได้เป็นปกติ โดยเฉพาะแหล่งน้ำสำคัญ ได้แก่เขื่อนลำปาว มีความจุที่ระดับเก็บกัก 1980 ล้านลูกบาศก์เมตร ปัจจุบันมีปริมาณน้ำ 1702.80 ล้านลูกบาศก์เมตร คิดเป็นร้อยละ 86.00 คาดว่าในปี 2563 จังหวัดกาฬสินธุ์จะมีปริมาณน้ำใช้เพื่อการอุปโภคบริโภคและการเกษตรได้อย่างเพียงพอ
      ส่วนการช่วยเหลือ ขณะนี้อยู่ระหว่างการสำรวจความเสียหายด้านการเกษตร โดยเฉพาะนาข้าว หลังน้ำลดให้เป็นไปอย่างถูกต้อง ตรงตามความเป็นจริง เพื่อป้องกันการผิดพลาดและไม่เป็นธรรมซึ่งคาดว่าจะดำเนินการให้การช่วยเหลือทุกด้านแล้วเสร็จภายในเดือนตุลาคมนี้
 
ที่มา สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดกาฬสินธุ์

พิมพ์ อีเมล