วันที่ 14 พฤศจิกายน 2560 ณ เฮือนฮักแพง อำเภอเขาวง จังหวัดกาฬสินธุ์ นายไกรสร กองฉลาด ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ พร้อมด้วยนายอำเภอเขาวง ส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ผู้นำชุมชน กลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกผักปลอดสารพิษ ร่วมประชุมเพื่อหาแนวทางการแก้ไขปัญหาราคาสินค้าทางเกษตรกร และหาแนวทางเพื่อเพิ่มช่องทางการตลาดในการกระจายราคาสินค้าทางเกษตรกรช่วยเกษตรกรในพื้นที่ 

        วันที่ 14 พฤศจิกายน 2560 ณ เฮือนฮักแพง อำเภอเขาวง จังหวัดกาฬสินธุ์ นายไกรสร กองฉลาด ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ พร้อมด้วยนายอำเภอเขาวง ส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ผู้นำชุมชน กลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกผักปลอดสารพิษ ร่วมประชุมเพื่อหาแนวทางการแก้ไขปัญหาราคาสินค้าทางเกษตรกร และหาแนวทางเพื่อเพิ่มช่องทางการตลาดในการกระจายราคาสินค้าทางเกษตรกรช่วยเกษตรกรในพื้นที่

        ในการผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์  ได้เสนอแนะแนวทางให้เกษตรกร รวมกลุ่มกันก่อตั้งกลุ่มสหกรณ์ เพื่อเป็นช่องทางในการกระจายสินค้า รวมถึงสามารถต่อรองกับผู้ประกอบการในการรับซื้อสินค้าเกษตร ให้จำหน่ายได้ในราคาที่เป็นธรรมแก่เกษตรกรผู้ปลูก ผู้ผลิต  

พิมพ์