A- A A+
th Thai zh-CN Chinese (Simplified) en English ja Japanese lo Lao
    วันที่ 3 ตุลาคม 2562 ที่หอประชุมจังหวัดกาฬสินธุ์ นายชัยธวัช เนียมศิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์คนใหม่ ได้มอบนโยบายการทำงานให้กับผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน แพทย์ประจำตำบล และสารวัตรกำนัน จากทุกตำบลของอำเภอเมืองกาฬสินธุ์ว่า ขอให้ทุกคนทำหน้าที่ของตนเองให้ดีที่สุด ทำหน้าที่อย่างเต็มความสามารถ ทั้งในการขับเคลื่อนงานตามนโยบายของรัฐบาล และยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดกาฬสินธุ์ที่ว่า มั่งคั่งด้วยเกษตรปลอดภัย ไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง เพื่อประโยชน์สุขของประชาชนชาวจังหวัดกาฬสินธุ์ โดยให้ร่วมกันทำงานเป็นทีมอย่างมีความสุขและให้เกียรติซึ่งกันและกัน ภายใต้แนวคิดที่ว่า เราคือกาฬสินธุ์ หรือ we are kalasin     วันที่ 3 ตุลาคม 2562 ที่หอประชุมจังหวัดกาฬสินธุ์ นายชัยธวัช เนียมศิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์คนใหม่ ได้มอบนโยบายการทำงานให้กับผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน แพทย์ประจำตำบล และสารวัตรกำนัน จากทุกตำบลของอำเภอเมืองกาฬสินธุ์ว่า ขอให้ทุกคนทำหน้าที่ของตนเองให้ดีที่สุด ทำหน้าที่อย่างเต็มความสามารถ ทั้งในการขับเคลื่อนงานตามนโยบายของรัฐบาล และยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดกาฬสินธุ์ที่ว่า มั่งคั่งด้วยเกษตรปลอดภัย ไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง เพื่อประโยชน์สุขของประชาชนชาวจังหวัดกาฬสินธุ์ โดยให้ร่วมกันทำงานเป็นทีมอย่างมีความสุขและให้เกียรติซึ่งกันและกัน ภายใต้แนวคิดที่ว่า เราคือกาฬสินธุ์ หรือ we are kalasin
   นายชัยธวัช เนียมศิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์กล่าวอีกว่า ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน เป็นบุคลากรภาครัฐที่ใกล้ชิดกับประชาชนในพื้นที่มากที่สุด เป็นผู้มีบทบาทสำคัญในการสร้างการรับรู้ สร้างความเข้าใจกับประชาชนเกี่ยวกับกฎหมาย เกี่ยวกับนโยบายของรัฐบาล จึงขอให้ช่วยกันขจัดความไม่รู้เหล่านี้ ด้วยการนำนโยบายรัฐบาลลงไปสู่หมู่บ้าน ชุมชนให้ได้มากที่สุด เพื่อให้ประชาชนได้รับรู้ รับทราบ มีความเข้าใจ และนำไปสู่การปฏิบัติอย่างถูกต้องต่อไป
ที่มา สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดกาฬสินธุ์

พิมพ์ อีเมล