A- A A+
th Thai zh-CN Chinese (Simplified) en English ja Japanese lo Lao

    วันที่ 2 ตุลาคม 2562 เวลา13.30 น. ณ ห้องประชุมสำนักงาน ปภ. จังหวัดกาฬสินธุ์ ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดกาฬสินธุ์ นายชัยธวัช เนียมศิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ เป็นประธานการประชุมชี้แจงซักซ้อมหลักเกณฑ์แนวทางการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยจากสถานการณ์พายุโซนร้อน “โพดุล” และพายุโซนร้อน “คาจิกิ” และสถานการณ์อุทกภัย วาตภัย หรือสาธารณภัย โดยมี นายสนั่น พงษ์อักษร รองผู้ว่าราชการจังหวัด คณะกรรมการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติจังหวัดกาฬสินธุ์ (ก.ช.ภ.จ.กาฬสินธุ์) และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมการประชุมโดยพร้อมเพรียง
    ในการนี้ นายโสภณ เจริญพร หัวหน้าสำนักงาน ปภ. จังหวัดกาฬสินธุ์ สาขากุฉินารายณ์ (รก.) หัวหน้าสำนักงาน ปภ.จังหวัดกาฬสินธุ์ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ ดำเนินการจัดการประชุมฯ ดังกล่าว

    วันที่ 2 ตุลาคม 2562 เวลา13.30 น. ณ ห้องประชุมสำนักงาน ปภ. จังหวัดกาฬสินธุ์ ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดกาฬสินธุ์ นายชัยธวัช เนียมศิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ เป็นประธานการประชุมชี้แจงซักซ้อมหลักเกณฑ์แนวทางการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยจากสถานการณ์พายุโซนร้อน “โพดุล” และพายุโซนร้อน “คาจิกิ” และสถานการณ์อุทกภัย วาตภัย หรือสาธารณภัย โดยมี นายสนั่น พงษ์อักษร รองผู้ว่าราชการจังหวัด คณะกรรมการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติจังหวัดกาฬสินธุ์ (ก.ช.ภ.จ.กาฬสินธุ์) และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมการประชุมโดยพร้อมเพรียง
    ในการนี้ นายโสภณ เจริญพร หัวหน้าสำนักงาน ปภ. จังหวัดกาฬสินธุ์ สาขากุฉินารายณ์ (รก.) หัวหน้าสำนักงาน ปภ.จังหวัดกาฬสินธุ์ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ ดำเนินการจัดการประชุมฯ ดังกล่าว

ที่มา สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดกาฬสินธุ์

พิมพ์ อีเมล