A- A A+
th Thai zh-CN Chinese (Simplified) en English ja Japanese lo Lao
     จิตอาสาพระราชทาน 904 วปร. อำเภอกมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ์ จัดทำแนวกระสอบทรายป้องกันน้ำท่วม ขณะที่จิตอาสาพระราชทานฯ อำเภอสมเด็จซ่อมแซมบ้านเรือนที่ถูกต้นไม้ล้มทับ ซึ่งได้รับผลกระทบจากวาตภัย
      นายสัมฤทธิ์ กิตติโชติ สุขสงค์ นายอำเภอกมลาไสย ในฐานะผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทาน 904 วปร. อำเภอกมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ์มอบหมายให้นายนพพงษ์ วงษ์เสนา ปลัดอำเภอหัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานปกครองนำส่วนราชการ สถานศึกษา องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตำบลเจ้าท่า กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ประชาชนจิตอาสาในพื้นที่ตำบลเจ้าท่า จำนวน 200 คน ร่วมกิจกรรมจิตอาสา”เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” ด้วยการจัดทำแนวกระสอบทรายกั้นน้ำเพื่อป้องกันน้ำท่วมอาคารเรียนโรงเรียน บ้านท่ากลาง หมู่ 8 ตำบลเจ้าท่า และ ตัดหญ้าทำความสะอาดถนนสายบ้านท่าเพลิงหมู่ 1 ถึงบ้านท่าสามัคคี หมู่ 13 ตำบลเจ้าท่า อำเภอกมลาไสย
      นายสัมฤทธิ์ กิตติโชติ สุขสงค์ นายอำเภอกมลาไสย ในฐานะผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทาน 904 วปร. อำเภอกมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ์มอบหมายให้นายนพพงษ์ วงษ์เสนา ปลัดอำเภอหัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานปกครองนำส่วนราชการ สถานศึกษา องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตำบลเจ้าท่า กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ประชาชนจิตอาสาในพื้นที่ตำบลเจ้าท่า จำนวน 200 คน ร่วมกิจกรรมจิตอาสา”เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” ด้วยการจัดทำแนวกระสอบทรายกั้นน้ำเพื่อป้องกันน้ำท่วมอาคารเรียนโรงเรียน บ้านท่ากลาง หมู่ 8 ตำบลเจ้าท่า และ ตัดหญ้าทำความสะอาดถนนสายบ้านท่าเพลิงหมู่ 1 ถึงบ้านท่าสามัคคี หมู่ 13 ตำบลเจ้าท่า อำเภอกมลาไสย
       ด้านนายสมลักษ์ ยกน้อยวงษ์ นายอำเภอสมเด็จ ในฐานะผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทาน 904 วปร. อำเภอสมเด็จ จังหวัดกาฬสินธุ์ ได้อำนวยการให้ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 3 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ และประชาชนจิตอาสา ร่วมกันลงพื้นที่ปฏิบัติงานด้านจิตอาสาภัยพิบัติ เพื่อตัดต้นไม้ที่หักล้มทับบ้านเรือนประชาชน มีผู้เข้าร่วมกิจกรรม 20 คน ทำให้ประชาชนผู้ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติ ได้รับการช่วยเหลืออย่างทันท่วงที บ้านเรือนที่เสียหายได้รับการซ่อมแซม เพื่อให้สามารถอยู่อาศัยได้

 

ที่มา สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดกาฬสินธุ์

พิมพ์ อีเมล