A- A A+
th Thai zh-CN Chinese (Simplified) en English ja Japanese lo Lao
    (4 กันยายน 2562) กำลังทหาร อส. อปพร. เจ้าหน้าที่เทศบาล หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง นำเครื่องจักรและร่วมกำจัดผักตบชวาที่กีดขวางทางระบายน้ำ บริเวณสะพานท่าสินค้าและล้างถนนทำความสะอาดฟื้นฟูหลังน้ำลด
    นายไกรสร กองฉลาด ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ ในฐานะผู้บัญชาการเหตุการณ์อุทกภัยจังหวัดกาฬสินธุ์ เข้าอำนวยการการทำงานโดยนำเครื่องจักรและรถยก จากสำนักงานโยธาธิการและผังเมืองและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ใกล้ เคียง พร้อมนำกำลังเจ้าหน้าที่ กำลังทหาร จากกองพันทหารม้าที่ 3 อส. อปพร. เจ้าหน้าที่เทศบาล หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เร่งกำจัดผักตบชวาที่กีดขวางทางระบายน้ำ บริเวณสะพานท่าสินค้า ซึ่งผักตบชวาที่ขุดลอกดังกล่าว จะนำไปกองรวมกันไว้ที่บริเวณท่าน้ำหน้างานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาล เมืองกาฬสินธุ์ เพื่อให้ประชาชนมาขอรับไปทำประโยชน์หรือทำปุ๋ย ขณะเดียวกัน ก็ได้ล้างถนนทำความสะอาดฟื้นฟูหลังน้ำลด เพื่อให้ประชาชนได้สัญจรไปมาโดยสะดวก
    (4 กันยายน 2562) กำลังทหาร อส. อปพร. เจ้าหน้าที่เทศบาล หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง นำเครื่องจักรและร่วมกำจัดผักตบชวาที่กีดขวางทางระบายน้ำ บริเวณสะพานท่าสินค้าและล้างถนนทำความสะอาดฟื้นฟูหลังน้ำลด
    นายไกรสร กองฉลาด ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ ในฐานะผู้บัญชาการเหตุการณ์อุทกภัยจังหวัดกาฬสินธุ์ เข้าอำนวยการการทำงานโดยนำเครื่องจักรและรถยก จากสำนักงานโยธาธิการและผังเมืองและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ใกล้ เคียง พร้อมนำกำลังเจ้าหน้าที่ กำลังทหาร จากกองพันทหารม้าที่ 3 อส. อปพร. เจ้าหน้าที่เทศบาล หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เร่งกำจัดผักตบชวาที่กีดขวางทางระบายน้ำ บริเวณสะพานท่าสินค้า ซึ่งผักตบชวาที่ขุดลอกดังกล่าว จะนำไปกองรวมกันไว้ที่บริเวณท่าน้ำหน้างานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาล เมืองกาฬสินธุ์ เพื่อให้ประชาชนมาขอรับไปทำประโยชน์หรือทำปุ๋ย ขณะเดียวกัน ก็ได้ล้างถนนทำความสะอาดฟื้นฟูหลังน้ำลด เพื่อให้ประชาชนได้สัญจรไปมาโดยสะดวก
    สำหรับสถานการณ์โดยรวมของจังหวัดกาฬสินธุ์ระดับน้ำที่ท่วมขังในพื้นที่ เขตเศรษฐกิจและบริเวณโดยรอบมีปริมาณลดลงอย่างต่อเนื่อง ตลอดจนอ่างเก็บน้ำขนาดกลางที่ขณะนี้ฝนหยุดแล้วก็ทำให้น้ำเข้าอ่างน้อยลง และระดับน้ำเริ่มทรงตัว

 

 

ที่มา สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดกาฬสินธุ์

พิมพ์ อีเมล