ประกาศจังหวัดกาฬสินธุ์ เรื่อง การขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์การผลิตอ้อยที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม จังหวัดกาฬสินธุ์ พ.ศ.2562-2565 
ยุทธศาสตร์การผลิตอ้อยที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมจังหวัดกาฬสินธุ์ พ.ศ. 2562-2565  

ยุทธศาสตร์การผลิตอ้อยที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมจังหวัดกาฬสินธุ์ พ.ศ. 2562-2565 

 

พิมพ์