สรุปผลการประชุมหารือข้อราชการสำคัญของกระทรวงมหาดไทยกับผู้ว่าราชการจังหวัด ผ่านระบบวีดิทัศน์ทางไกล (Video conference system)

สรุปผลการประชุมหารือข้อราชการสำคัญของกระทรวงมหาดไทยกับผู้ว่าราชการจังหวัด ผ่านระบบวีดิทัศน์ทางไกล (Video conference system) 

พิมพ์ อีเมล